Duur­ste hor­lo­ge ooit le­vert 10 mil­joen eu­ro op tij­dens vei­ling

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een pols­hor­lo­ge van Pa­tek Phi­lip­pe uit 1943 is op een vei­ling in Genè­ve voor ruim 10,2 mil­joen eu­ro van ei­ge­naar ge­wis­seld. Het is daar­mee met af­stand het duur­ste hor­lo­ge dat ooit ver­kocht is. De vei­ling van het klok­je, waar­van de waar­de voor­af was ge­schat op 3 mil­joen dol­lar, duur­de slechts 13 mi­nu­ten. Ze­ven par­tij­en brach­ten een bod op het hor­lo­ge uit. Uit­ein­de­lijk ble­ven daar twee van over, die via de te­le­foon te­gen el­kaar op­bo­den. Het hor­lo­ge ging uit­ein­de­lijk naar een ver­za­me­laar. Paul Boutros, hor­lo­ge­ex­pert bij vei­ling­huis Phil­lips Bacs & Rus­so, noem­de de vei­ling een ‘unie­ke kans’ voor ver­za­me­ laars. “Ik heb heel mijn le­ven ge­wacht om een 1518 in de roest­vrij sta­len uit­voe­ring te zien. En dan gaat het hier ook nog om de eer­ste die ooit ge­maakt is.”

De nieu­we re­cord­hou­der is ge­maakt van roest­vrij staal en heeft een in­ge­bouw­de eeu­wig­du­ren­de kalender die au­to­ma­tisch schrik­kel­ja­ren her­kent. Er zijn vol­gens For­bes slechts vier be­ken­de exem­pla­ren van het hor­lo­ge in de we­reld. Het vo­ri­ge re­cord stamt uit no­vem­ber vo­rig jaar. Toen ging een Pa­tek Phi­lip­pe voor 7,3 mil­joen dol­lar over in an­de­re han­den. (AD.NL/fo­to: blogs-ima­ges. for­bes.com) 1492 ­ Chris­tof­fel Co­lum­bus maakt in zijn scheeps­jour­naal no­ti­tie van een cu­ri­eus ge­bruik on­der de in­di­a­nen: het ge­bruik van ta­bak. 1971 ­ In­tel in­tro­du­ceert de 4004­mi­cro­pro­ces­sor voor mi­cro­com­pu­ters. Ge­bo­ren 1972 ­ Jo­na­than ‘Jon­ny’ Lee Mil­ler (Kings­ton upon Tha­mes, 15 no­vem­ber 1972), is een En­gel­se ac­teur. Hij werd in zo­wel 2008 (voor zijn hoofd­rol in de ko­me­die­se­rie Eli Sto­ne) als 2012 (voor die in Ele­men­ta­ry) ge­no­mi­neerd voor een Sa­tel­li­te Award en in 2011 sa­men met de ge­he­le cast van Dex­ter voor een Screen Ac­tors Guild Award. Mil­ler de­bu­teer­de in 1982 als ac­teur in een af­le­ve­ring van de sci­en­ce­fic­ti­onse­rie Doc­tor Who. Zijn eer­ste film­rol volg­de in 1995, als Da­de ‘Ze­ro Cool’ Murp­hy in de cy­ber­punk­thril­ler Hac­kers. (fo­to: word­press.com) 1991 ­ Shai­le­ne Wood­ley (15 no­vem­ber 1991) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Wood­ley be­gon haar car­ri­è­re in 1999. Ze had toen een fi­gu­ran­ten­rol in de te­le­vi­sie­film Re­pla­cing Dad. Hier­na was ze in een paar te­le­vi­sie­se­ries te zien, waar­on­der Wit­hout a Tra­ce en Eve­ry­bo­dy Lo­ves Ray­mond. Ook had Wood­ley een te­rug­ke­ren­de rol in Cros­sing Jordan en had ze in 2005 een hoofd­rol in de te­le­vi­sie­film Fe­li­ci­ty: An Ame­ri­can Girl Ad­ven­tu­re. Ze speel­de even­eens de hoofd­rol in de Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­se­rie The Se­cret Li­fe of the Ame­ri­can Teen­a­ger. In 2014 kwam de film Di­ver­gent waar­in ze de rol van Be­a­tri­ce Pri­or ver­tolkt, in 2015 ver­tolk­te ze de­ze rol weer in de twee­de film van de Di­ver­gent­boe­ken­reeks In­sur­gent. Het der­de boek wordt in twee films ge­splitst: in 2016 kwam The Di­ver­gent Se­ries: Al­le­gi­ant in de bios­coop. In 2017 volgt met The Di­ver­gent Se­ries: As­cen­dant de laat­ste film van de se­rie. (fo­to: ny­mag.com)

Jon­ny Lee Mil­ler

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.