Een Mag­num uit het Mau­rits­huis

Times of Suriname - - PANORAMA -

“Je zou den­ken dat een schil­de­rij en een ijs­je wei­nig met el­kaar te ma­ken heb­ben, maar niets is min­der waar: mees­ter­wer­ken, kwa­li­teit en ge­nie­ten. Wat is heer­lij­ker dan dat?” Dat zegt Emi­lie Gor­den­ker, de di­rec­teur van het Mau­rits­huis. Daar­om is er nu een Mag­num van het ‘Meis­je met de Pa­rel’. Ge­ïn­spi­reerd door twee Hol­land­se Mees­ters brach­ten het Mau­rits­huis en Mag­num (Uni­lever) twee ijs­jes op de markt, de ‘Mag­num Mau­rits Col­lec­ti­on’. Een unie­ke, maar voor bei­de or­ga­ni­sa­ties lo­gi­sche com­bi­na­tie. “Ze (de ijs­jes, red.) ma­ken van ge­nie­ten een wa­re kunst­vorm”, al­dus Ma­de­lon van der Tol, Di­rec­tor Ice Cream Uni­lever Ne­der­land. De twee mees­ter­wer­ken ge­ven vol­gens Van der Tol een nieu­we di­men­sie aan het ijs. Ge­ba­seerd op ‘Het Meis­je met de Pa­rel’ van Jo­han­nes Ver­meer cre­ eer­de Uni­lever ‘een ro­mi­ge Mag­num met ha­zel­noot­s­maak, stuk­jes ha­zel­noot en over­heer­lij­ke ha­zel­noot­saus en een dik­ke laag kra­ken­de Mag­num cho­co­la­de’. ‘Het Put­ter­tje’ van Ca­rel Fa­bri­ti­us in­spi­reer­de de fa­bri­kant tot ‘een Mag­num van zacht va­nil­le­ijs met stuk­jes pis­ta­che en don­ke­re cho­co­la­de met daar­om­heen een dik­ke laag wit­te Mag­num cho­co­ la­de’. Ge­nie­ten is niet al­leen maar smaak. Prof. dr. Vic­tor Lam­me diep­te voor de twee be­drij­ven het neu­ro­lo­gi­sche as­pect van ge­nie­ten uit om een ver­taal­slag te ma­ken tus­sen kunst en ge­nie­ten. Tij­dens een be­slo­ten avond voor in­flu­en­cers, BN­ers en blog­gers kwam het schil­de­rij let­ter­lijk tot le­ven. De zin­tui­gen voor mu­ziek, geur en smaak van de be­zoe­kers wer­den ge­prik­keld in de ga­le­rij van het Meis­je met de Pa­rel. Lam­me gaf tij­dens de­ze er­va­ring li­ve com­men­taar om de kij­ker te la­ten er­va­ren wat de­ze prik­ke­ling van zin­tui­gen te­weeg brengt in het brein.

Het is na­tuur­lijk zon­de als al­leen een se­lect groep­je men­sen dit mag mee­ma­ken. Daar­om kun je nu ook de kunst van het ge­nie­ten ont­dek­ken met Vir­tu­al Re­a­li­ty. Tij­dens de Mu­se­um­nacht in Den Haag en Am­ster­dam kon­den be­zoe­kers met hun ei­gen te­le­foon en een VR­bril zich ver­plaat­sen in de bij­zon­de­re er­va­ring en hoor­den zij Lam­me’s com­men­taar over het schil­de­rij. On­der het ge­not van een Mag­num kre­gen de be­zoe­kers ook een knipoog van ‘Het Meis­je met de Pa­rel’.

(MSN.COM/ fo­to: im­gw.rg­cdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.