The shirt­less chef trekt toch be­ter een schort aan

Times of Suriname - - PANORAMA -

Fran­co No­rie­ga is een Pe­ru­aans fo­to­mo­del met een pas­sie voor ko­ken. Hij deelt graag zijn pas­sie en li­chaam met de rest van de we­reld. Hoe? Door kook­tips te ge­ven in on­der­goed.

En dat con­cept wordt ge­smaakt. Zijn film­pje over het ma­ken van chia pud­ding werd bin­nen een week meer dan 7 mil­joen keer be­ke­ken. Een schort is ech­ter aan te ra­den, al­dus Top Chef Uni­forms. Wie wil er im­mers een borst­haar in zijn eten, of huid­schil­fers, of zweet­drup­pels, zelfs als die af­kom­stig zijn van een he­te brok? Even­tu­e­le ziek­te­kie­men blij­ven bo­ven­ dien mooi ge­ï­so­leerd on­der de schort. Aan­ra­der!

No­rie­ga lijkt al­vast op de goe­de weg. Tij­dens zijn be­zoek aan El­len De­ge­ne­res droeg hij een stra­lend wit­te schort.

(MSN.COM/ fo­to: www.te­le­graph.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.