Koei­en Nieuw-Zee­land over­le­ven aard­be­ving als door een won­der

Times of Suriname - - PANORAMA -

Drie koei­en heb­ben door een wel heel ge­luk­ki­ge spe­ling van de na­tuur de zwa­re aard­be­ving af­ge­lo­pen week­end in Nieuw­Zee­land over­leefd. Het wei­land in de plaats Kai­kou­ra waar­in de koei­en ston­den, werd na de be­ving ge­trof­fen door een gro­te aard­ver­schui­ving. Maar pre­cies die paar vier­kan­te me­ter waar de­ze die­ren ston­den, ble­ven als door een won­der over­eind staan. Een he­li­kop­ter met daar­in een nieuw­s­ploeg trof de drie die­ren aan op hun ‘ei­land’. De die­ren lij­ken het goed te ma­ken. Hoe de die­ren ge­red zul­len wor­den, is nog niet be­kend.

De aard­be­ving is een gro­te strop voor de ve­le melk­boe­ ren in de­ze re­gio van NieuwZee­land. Door scha­de aan de in­fra­struc­tuur kan bij veel boer­de­rij­en geen melk wor­ den op­ge­haald. Boe­ren moe­ten hun melk daar­door lo­zen. Vol­gens de krant The New Ze­a­land Herald gaat het nog wel even du­ren voor­dat de melk­pro­duc­tie weer op gang komt. (RTL­nieuws.com/fo­to: fox­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.