Spat­vrije pis­bak­ken ont­denkt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Voor men­sen die in de open­ba­re hy­gi­ë­ne wer­ken, is het een be­kend di­lem­ma. Wie in de he­ren­toi­let­ten ge­wo­ne wc’s plaatst, krijgt uri­ne op de grond. Man­nen mik­ken dan im­mers van gro­te hoog­te en mis­sen de pot. Wie uri­noirs plaatst, krijgt vie­ze­re man­nen, om­dat de spet­ters van het uri­ne­ren op een hard vlak te­rug­kaat­sen naar de man in kwes­tie.

Ge­luk­kig heeft de we­ten­schap een ant­woord, uri­noirs die niet meer spet­te­ren. Het zit hem al­le­maal in het op­per­vlak dat je ge­bruikt om te­gen­aan te plas­sen, zeg­gen na­tuur­kun­di­gen van de Uni­ver­si­ty of Ox­ford (GB) in het vak­blad Phy­si­cal Re­view Let­ters. Spet­te­ren is een kwes­tie van vloei­stof­dy­na­mi­ca. Wan­neer een vloei­stof met kracht een hard op­per­vlak raakt, ver­nielt de ener­gie van de straal de in­ter­ne struc­tuur van de drup­pels. De kern van de drup­pel wordt naar bui­ten ge­drukt en krijgt daar­bij zo­veel kracht mee, dat de vloei­stof in te­gen­over­ge­stel­de rich­ting te­rug­vliegt. Bij plas­sen in een uri­noir be­te­kent dit: een deel van de uri­ne komt rond de gulp van de plas­ser te­recht. Door een zach­ter ma­te­ri­aal te ge­brui­ken, ab­sor­beert het uri­noir de kracht van de straal en ketst er veel min­der plas te­rug, ont­dek­ten ze in Ox­ford met een ho­ge­snel­heids­ca­me­ra en een drup­pe­laar.

Bij een rub­ber op­per­vlak heb je bij­voor­beeld 70 pro­cent meer plas­kracht no­dig om de­zelf­de spet­ters te cre­ë­ren als bij por­se­lein. Dat scheelt nog­al wat vie­zig­heid op broek en de vloer van het he­ren­toi­let. Nut­tig, maar de vraag is of we bin­nen­kort rub­be­ren uri­noirs gaan zien in open­ba­re toi­let­ten. Hoe zach­ter het ma­te­ri­aal, hoe kle­ve­ri­ger en vaak ook po­reu­zer het is. Geen goe­de ei­gen­schap­pen voor een pis­bak. De vraag is dus nu wie een stof uit­vindt die en zacht en ab­sor­be­rend is en met een fles­je WC-Eend en een bor­stel kan wor­den schoon­ge­maakt. (MSN.COM/fo­to: pix-me­dia. s3.ama­zonaws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.