Art­sen red­den le­ven ba­by Ge­or­ge

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ge­or­ge Ros­sall mag ge­rust een mi­ra­kel­ba­by wor­den ge­noemd. Hij kwam na am­per 27 we­ken ter we­reld via een kei­zer­sne­de en woog toen iets meer dan een hal­ve kg. Ter ver­ge­lij­king: een nor­maal ge­wicht voor een jon­gen is on­ge­veer 3,45 kg. Ou­ders Loui­se (33) en Paul (32) Ros­sall zijn het me­disch per­so­neel eeu­wig dank­baar.

Vol­gens ma­ma Loui­se ver­liep haar zwan­ger­schap zon­der pro­ble­men tot aan week 20, toen ont­dekt werd dat hun ba­by te klein was en zij last had van een ho­ge bloed­druk. Het kop­pel uit het Brit­se Car­lis­le trok naar een spe­ci­a­list, die pro­ble­men vast­stel­de met de bloed­toe­voer naar haar baar­moe­der. Dat be­ïn­vloed­de de groei van Ge­or­ge, waar­na Loui­se zich we­ke­lijks liet on­der­zoe­ken. In week 27 rol­de Ge­or­ge de knaap van 500 gram, die wordt be­schouwd als de mi­ni­mum­grens om te kun­nen over­le­ven, bui­ten de baar­moe­der. “Op dat mo­ment was ik niet ziek, maar mijn bloed­druk was to­ren­hoog. Dat was op een vrij­dag­avond, toen we in de ver­los­ka­mer wa­ren om hem naar om­laag te krij­gen voor het ge­val iets ge­beur­de. Zon­dag was hij weer hoog, dus wa­ren we er weer. En te­gen maan­dag con­tro­leer­den ze mijn bloed­druk de he­le nacht om het half­uur.” Op 16 mei moest het plots heel snel gaan, want Ge­or­ge was los­ge­ko­men van de baar­moe­der en kreeg dus geen bloed en zuur­stof meer. “We merk­ten dat zijn hart­slag ver­traagd was”, zegt Loui­se. “We bel­den de vroed­vrouw, die me scan­de, me naar de ver­los­ka­mer bracht, me op­nieuw scan­de, me ver­doof­de en Ge­or­ge ter we­reld bracht. En dat al­les in 16 mi­nu­ten. Ik had geen tijd om te pa­ni­ke­ren, al­les ge­beur­de zo snel!” Toen Ge­or­ge ter we­reld kwam met een spoed­kei­zer­sne­de, woog hij am­per 550 gram. Hij zag blauw en kreeg 14 mi­nu­ten lang hart­mas­sa­ge. Art­sen wa­ren on­ge­rust dat hij de och­tend niet zou ha­len. “Het was een mi­li­tai­re ope­ra­tie om te pro­be­ren hem vast te hou­den. Hij hing vol dra­den en zat vast aan een be­a­de­mings­ma­chi­ne. Maar het per­so­neel hielp ons daar echt mee.” Maar de zor­gen wa­ren ver­re van voor­bij. Toen Ge­or­ge drie we­ken oud was, moest hij een in­ge­wik­kel­de ope­ra­tie on­der­gaan aan zijn hart­je, om­dat een ope­ning bloed en zuur­stof weg­leid­de van zijn lon­gen. Het be­let­te zijn li­chaam goed te wer­ken, waar­door hij niet kon eten en dus geen voe­dings­stof­fen van moe­der­melk bin­nen­kreeg. En dat was niet het eni­ge waar het kind­je last van had. Het kop­pel be­reid­de zich voor op het erg­ste en nam zelfs af­scheid. Maar Ge­or­ge bleek een vech­ter­tje. Toen hij na twee uur op in­ten­si­ve ca­re lag, wil­den de art­sen een be­a­de­mings­ma­chi­ne aan­slui­ten. Maar Ge­or­ge was al aan het pro­be­ren om zelf te ade­men. “Mijn moe­der zei al­tijd dat Paul en ik kop­pig zijn”, ver­telt Loui­se. “Dat moet zijn waar Ge­or­ge het van heeft.” (AD.NL/fo­to: laat­ste.to­day)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.