Jong Frans kop­pel ‘ver­geet’ op te da­gen op ei­gen trouw­dag

Times of Suriname - - PANORAMA -

Maan­den of ja­ren ver­lan­gen naar die ene dag waar­op je te­kent voor eeu­wi­ge trouw en lief­de. Het hu­we­lijk, voor ve­len de mooi­ste dag uit een men­sen­le­ven. Niet zo voor een jong kop­pel uit de Fran­se stad An­gers. Ze ver­ga­ten hun trouw­dag en stuur­den hun kat. Ein­de­lijk is de dag aan­ge­bro­ken: trouw­zaal klaar en sche­pen of bur­ge­mees­ter die het hu­we­lijk in goe­de ba­nen gaat lei­den. Maar een jong kop­pel be­dacht zich zon­dag­mor­gen uit­ein­de­lijk toch nog. Nie­mand die weet waar­om ze niet kwa­men op­da­gen in de trouw­zaal van de Fran­se stad An­gers. Een uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­tie, zegt vi­ce­bur­ge­mees­ter Ca­rol Fel aan de Frans­ta­li­ge krant L’Ex­press. Het kop­pel kwam niet op­da­gen. We heb­ben ze ge­pro­beerd con­tact met hen te ma­ken, maar dat was ver­lo­ren moei­te. Veel volk werd hoe dan ook niet ver­wacht, er wa­ren am­per vijf ge­no­dig­den. Ook zij lie­ten niets we­ten.” Dat is uit­zon­der­lijk, maar niet uniek. “Dit jaar nog kwam een kop­pel niet op­da­gen we­gens ‘fa­mi­li­a­le re­de­nen’, geeft Fel aan. “Het is dui­de­lijk dat niet ie­der­een even­veel waar­de hecht aan een hu­we­lijk. Som­mi­ge men­sen zien het bij­voor­beeld als een ad­mi­ni­stra­tie­ve ver­plich­ting of den­ken dat het geen pro­bleem is om vol­gen­de keer ge­woon op­nieuw een trouw­zaal af te hu­ren.”

(MSN.COM)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.