Po­li­tie moet geld ei­gen on­der­houd zelf ver­ga­ren

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me zal een deel van zijn ei­gen bud­get moe­ten kun­nen dek­ken met geld op­ge­stre­ken uit ver­keers­boe­tes. Dit is de koers die mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie wil op­gaan. Hier­mee wordt de po­li­tie ge­dwon­gen om be­ter uit te kij­ken naar ver­keers­over­tre­ders en meer dan ooit boe­tes op te leg­gen. Het maat­schap­pe­lij­ke ef­fect hier­van is dat de ver­keers­vei­lig­heid zal moe­ten toe­ne­men, om­dat weg­ge­brui­kers zich ge­dwon­gen zul­len voe­len om zich aan de re­gels te hou­den.

“Wat ik niet be­grijp, is dat het recht niet ge­hand­haafd wordt door geen boe­te op te leg­gen ter­wijl de wet dat wel toe­staat”, zegt de mi­nis­ter. Er is vol­gens haar mo­men­teel vol­doen­de wet­ge­ving om hard op te tre­den te­gen ver­keers­over­tre­ders. Er zal haar in­ziens een ge­drags­ver­an­de­ring moe­ten ko­men bij de po­li­tie om ge­na­de­loos boe­tes uit te de­len die door de wet wor­den aan­ge­ge­ven. Zij ver­wijst naar an­de­re lan­den waar­on­der Ne­der­land waar het po­li­tie­korps zich­zelf kan be­drui­pen dank­zij boe­te­gel­den. “De minds­hift moet hier ook ko­men, waar­door je gaat krij­gen dat het korps heel alert wordt om boe­tes op te leg­gen en te in­nen. Waar­om wordt de wet niet ge­hand­haafd?”, vraagt zij zich af. “Daar­door le­ren we on­ze bur­gers ook niet dat zij zich cor­rect moe­ten ge­dra­gen in het ver­keer.”

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.