Ge­wa­pen­de roof­over­val Yo­ko­ha­ma Gu­y­a­na Rovers vluch­ten met 15 mil­joen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

GU­Y­A­NA - Ge­wa­pen­de rovers over­vie­len maan­dag 7 november het hoofd­kan­toor van Yo­ko­ha­ma Tra­ding Gu­y­a­na in Kings­ton. De werk­ne­mers van de au­to-im­por­teur zijn naar ver­luidt ge­trau­ma­ti­seerd door de roof­over­val die on­ge­veer 10 mi­nu­ten duur­de. Een van de rovers sloeg de wach­ter op zijn hoofd met zijn vuist­vuur­wa­pen. Yo­ko­ha­ma, een pro­mi­nen­te au­to-im­por­teur uit Su­ri­na­me ves­tig­de en­ke­le maan­den ge­le­den een kan­toor in Gu­y­a­na.

Naar ver­luidt sloe­gen de ge­wa­pen­de rovers toe en­ke­le mi­nu­ten na­dat de zaak aan de Bar­rack Street haar deu­ren had ge­o­pend te­gen kwart over acht ’s mor­gens. De wach­ter had zijn post ver­la­ten om een kop­je kof­fie te drin­ken in de hal toen hij van ach­te­ren werd ge­sla­gen met een vuist­vuur­wa­pen. Een werk­ne­mer die het ru­moer hoor­de, ren­de meteen naar ach­te­ren om de an­de­re col­le­ga’s te roe­pen. Toen ze naar vo­ren kwa­men, za­gen ze dat een ro­ver zijn wa­pen richt­te op een an­de­re col­le­ga. Hij be­viel de da­me om hem te bren­gen naar de kas­sa. Er wa­ren twee rovers in de zaak maar de werk­ne­mers ver­moed­den dat een der­de ro­ver buiten op de uit­kijk stond. De twee rovers gin­gen er toen van­door met on­ge­veer 15 mil­joen aan Ame­ri­kaan­se en Gu­y­a­ne­se dol­lars. De rovers die on­ge­mas­kerd wa­ren, vlucht­ten toen in een Toyo­ta NZE Se­dan. Hun ‘ont­snap­ping’ werd vast­ge­legd door de vei­lig­heids­ca­me­ra’s. Vol­gens Kai­e­teur News heb­ben en­ke­le bron­nen aan­ge­ge­ven dat twee man­nen heel ver­dacht de­den tij­dens een be­zoek aan de au­to­zaak op 5 november. Ze ver­lie­ten haas­tig de zaak, na­dat een van hen werd ge­beld door ie­mand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.