Re­cord aan­tal kin­de­ren ge­hol­pen tij­dens chi­rur­gi­sche mis­sie AZP

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De ne­gen­de Kin­der­hart Chi­rur­gi­sche Mis­sie (KHM) die van 24 ok­to­ber tot en met 4 november heeft plaats­ge­von­den in het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo (AZP) is bij­zon­der suc­ces­vol ver­lo­pen. Er zijn dit jaar 20 kin­de­ren ge­o­pe­reerd, wat vol­gens het zie­ken­huis een re­cord is. Ver­der zijn er nu meer dan hon­derd kin­de­ren in Su­ri­na­me ge­hol­pen.

Na af­loop van de ope­ra­tie wor­den de kin­de­ren niet meer op­ge­no­men op de In­ten­si­ve Ca­re Unit (ICU), maar op de ei­gen ICU van de kin­der­af­de­ling: PICU. Dit staat in het pers­be­richt van het AZP.

Het AZP ver­meldt dat er eerst een scree­nings­mis­sie heeft plaats­ge­von­den in fe­bru­a­ri, waar­bij in twee we­ken 150 kin­de­ren zijn ge­con­tro­leerd. Er staat dat er on­der an­de­re echo’s zijn ge­maakt waar­bij er een se­lec­tie is ge­maakt van kin­de­ren die tij­dens KHM 2016 hoogst­nood­za­ke­lijk ge­hol­pen moesten wor­den. Een team van het Ca­hal (Cen­trum voor Aan­ge­bo­ren Hart­aan­doe­nin­gen Am­ster­dam Lei­den), be­staan­de uit 14 men­sen heeft de­ze bij­zon­de­re mis­sie in sa­men­wer­king met Su­ri­naam­se col­le­ga’s uit­ge­voerd.

De zie­ken­in­stel­ling be­dankt al­le me­de­wer­kers/col­le­gae uit Ne­der­land en ze­ker ook de me­de­wer­kers van ver­schil­len­de af­de­lin­gen van het AZP die de­ze mis­sie tot een suc­ces heb­ben ge­maakt. Ver­meld wordt dat zon­der de­ze mis­sie al­le kin­de­ren naar het bui­ten­land zou­den moe­ten gaan om ge­hol­pen te wor­den. Vol­gens het AZP heeft Su­ri­na­me me­de door de­ze mis­sie enor­me kos­ten kun­nen be­spa­ren. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.