Ver­moe­de­lijk ver­vals­te stuk­ken op Vreem­de­lin­gen­za­ken aan­ge­bo­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt dat er ver­moe­de­lijk ver­vals­te aan­vraag­strook­jes voor de ver­len­ging van ver­blijfs­ver­gun­nin­gen zijn aan­ge­bo­den op de af­de­ling Vreem­de­lin­gen­za­ken van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie. Een me­de­wer­ker van Vreem­de­lin­gen­za­ken sloeg alarm over de ver­moe­de­lijk ver­vals­te stuk­ken, om­dat die niet voor­zien wa­ren van een lo­ket­dienst­stem­pel, maar van een stem­pel van uit­zet­ting en uit­le­ve­ring. Twee vreem­de­lin­gen had­den de stuk­ken aan­ge­bo­den en daar­om wer­den hun pas­poor­ten over­ge­dra­gen aan de Vreem­de­lin­gen­dienst van de po­li­tie voor ver­der on­der­zoek. De stuk­ken die ver­moe­de­lijk zijn ver­valst, zijn in het be­lang van het on­der­zoek ook in be­slag ge­no­men. De twee vreem­de­lin­gen gin­gen naar de af­de­ling Vreem­de­lin­gen­za­ken. Bij het in­die­nen van een aan­vraag tot het ver­krij­gen van een ver­blijfs­ver­gun­ning krijgt de be­lang­heb­ben­de een strook­je met daar­op ge­ge­vens van de des­be­tref­fen­de per­soon en een lo­ket­dienst­stem­pel. Het viel de me­de­wer­ker van Vreem­de­lin­gen­za­ken op dat de strook­jes die door twee vreem­de­lin­gen wer­den over­han­digd niet voor­zien wa­ren van een lo­ket­dienst­stem­pel.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.