Moe­der ge­rust na te­rug­vin­den...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

De oma zegt dat de da­der in de om­ge­ving bij di­ver­se wo­nin­gen was ge­weest om te zoe­ken naar ba­by­kle­ding. De da­der zei toen aan de men­sen dat die kle­ding be­stemd zou zijn voor een ba­by van een maand of twee die zij had. Vol­gens de oma ging de da­der bij haar doch­ter om te vra­gen naar wa­ter. Haar doch­ter had de per­soon wa­ter ge­ge­ven en was daar­na naar de win­kel ge­gaan. Het meis­je was na het drin­ken van het wa­ter op straat ge­gaan. Toen de moe­der van de ba­by naar de win­kel ging, sloop het meis­je de wo­ning bin­nen en zij ont­voer­de de ba­by. “Het was echt las­tig ge­wor­den voor ons. Dit moet nie­mand over­ko­men.” De groot­moe­der zegt dat bu­ren en fa­mi­lie heb­ben mee­ge­hol­pen om de ba­by te zoe­ken. Zelfs de taxi­chauf­feurs die de da­der met de ba­by had­den ver­voerd, hiel­pen mee met de zoek­tocht toen ze ach­ter­af hoor­den dat het om een ont­voe­ring ging. De groot­moe­der zegt dat zij ook te we­ten kwam dat de ba­by in de om­ge­ving van de Su­ral­co­weg was, maar daar is de po­li­tie ge­weest om de ba­by te zoe­ken. De buit­ge­maak­te ba­by­kle­ding is te­rug­ge­von­den, maar het geld niet. Ver­moe­de­lijk heeft de jeug­di­ge da­der dit geld ge­bruikt om zich in taxi’s te ver­plaat­sen. Vol­gens de oma kwa­men in eerste in­stan­tie al­ler­lei vreem­de ge­dach­ten in haar op dat het kind was ont­voerd om te wor­den ver­moord of op­ge­of­ferd te wor­den, maar ze is blij haar klein­kind te­rug te zien. Ro­wen­cio is het eni­ge kind van zijn moe­der. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.