Po­li­tie moet geld voor...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Ook bij­ko­men­de scha­de aan der­den ver­oor­zaakt tij­dens een ver­keers­on­ge­val wordt naar de me­ning van de mi­nis­ter niet se­ri­eus ge­noeg ge­no­men door de po­li­tie. Het gaat hier­bij om on­der an­de­re ver­nie­ling van weg­meu­bi­lair, elek­tri­ci­teits­mas­ten en an­de­re ob­jec­ten langs de open­ba­re weg. Zij be­na­drukt dat ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en daar­voor ho­ren op te draai­en en niet al­leen voor au­to­scha­de ver­oor­zaakt door hun cli­ënt. Ook de kos­ten die bij­voor­beeld door de brand­weer wor­den ge­maakt om red­dings­ope­ra­ties uit te voe­ren, zul­len haar in­ziens be­taald moe­ten wor­den door de ver­ze­ke­ring. “Men kijkt al­leen naar de au­to en klaar is Kees. Men kijkt niet naar de brand­weer die geld heeft uit­ge­ge­ven om te ko­men red­den. Men kijkt niet naar de scha­de aan ver­keers­meu­bi­lair. Men kijkt niet naar de scha­de aan een elek­tri­ci­teits­paal van de EBS. Al de­ze scha­des zul­len op­ge­no­men moe­ten wor­den in het pro­ces-ver­baal van de po­li­tie”, be­na­drukt zij. De be­winds­vrouw zegt dat de Staat zich­zelf op kos­ten jaagt door de­ze scha­de niet te ver­ha­len op de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en. “Daar­aan komt een ein­de. We zit­ten ook ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en te sub­si­di­ë­ren. De ver­ze­ke­ring dekt al­le scha­de ten ge­volg van een aan­rij­ding. De po­li­tie heeft de in­struc­tie al om dit soort scha­de op te ne­men.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.