Chris­ti­a­no be­loof­de tie­nen te sco­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SI­PA­LI­WINI - Ve­len van Apoe­ra kun­nen de dood van Chris­ti­a­no Ram­dy­al (6) nog niet ver­wer­ken. Voor­al voor de leer­lin­gen van zijn klas, die de dood niet be­grij­pen, is het erg zwaar. Ram­dy­al is za­ter­dag ver­dron­ken in de Co­ran­tijn­ri­vier. Hij ging met zijn maand­rap­port vrij­dag naar huis en be­loof­de bij de vol­gen­de re­pe­ti­ties geen ach­ten maar tie­nen te sco­ren. De vlag op half­stok hij­sen was een on­ge­wo­ne han­de­ling maan­dag­och­tend. Be­hal­ve dat er vraag­te­kens af te le­zen wa­ren uit de oog­jes over de droe­vi­ge ge­beur­te­nis, moest ook nog wor­den uit­ge­legd waar­om half­stok en waar­om er niet is ge­zon­gen. Bij som­mi­gen werd over de dood ge­spro­ken zon­der dat ze be­sef­fen wat het pre­cies be­te­kent. Te­rug in de klas en aan­kij­ken te­gen de le­ge zit­plaats was voor zo­wel de klas­sen­juf als de leer­lin­gen on­houd­baar. “Zul­len we zin­gen,” vroeg de juf­frouw. Het luk­te niet. Ze heb­ben hun ge­voe­lens ge­uit op pa­pier. Er mocht ook een tekst­je bij. Er werd geen on­der­werp ge­ge­ven.

Hij zat in de twee­de klas. Voor zijn eerste re­ken- en taal­re­pe­ti­ties heeft hij heel mooi ge­werkt. Vrij­dag liep hij on­der de pa­ra­plu van zijn juf Ivon­ne Lin­ga naar huis. Voor haar is het erg zwaar, om­dat zij nooit ge­dacht had dat het de laat­ste dag was met hem. De fa­mi­lie is zwaar ge­trof­fen door het over­lij­den van hun zoon. Het is nog niet be­kend wan­neer hij wordt be­gra­ven.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.