Li­ons Club Nieuw-Nic­ke­rie maakt bur­gers be­wust van dia­be­tes

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Dia­be­tes heeft een gro­te im­pact op het da­ge­lijk­se le­ven van de mens. De toe­na­me van het aan­tal men­sen met dia­be­tes is ver­ont­rus­tend. Pre­ven­tie en vroeg­tij­di­ge her­ken­ning wor­den daar­om steeds be­lang­rij­ker. De Li­ons Club NieuwNic­ke­rie heeft daar­om het ini­ti­a­tief ge­no­men om aan­dacht te vra­gen aan al­le ac­to­ren voor de alar­me­ren­de toe­na­me van dia­be­ti­ci in ons land, en in het bij­zon­der het dis­trict. Zo heb­ben zij za­ter­dag in het ka­der van We­reld Dia­be­tes­dag een 5 ki­lo­me­ter wan­del­loop door de stra­ten van NieuwNic­ke­rie ge­or­ga­ni­seerd.

Arif Lais­mo­ha­med, pre­si­dent van de Li­ons Club geeft aan dat de op­komst ge­ring was. Hij zegt dat de be­wust­wor­ding bij de bur­gers tijd zal ne­men. Zij zul­len daar­om al­le ge­duld heb­ben met de bur­gers om hun be­wust te ma­ken. Door te be­we­gen kun je be­paal­de vor­men van ziek­te voor­ko­men. Daar­om is de Li­ons Club Nieuw-Nic­ke­rie over­ge­gaan om bur­gers be­wust te ma­ken van ge­zond be­we­gen.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.