Bur­ge­mees­ter Gro­nin­gen wor­stelt met ste­len­de asiel­zoe­kers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

GRO­NIN­GEN - De po­li­tie in Gro­nin­gen doet on­der­zoek naar een groep zak­ken­rol­len­de asiel­zoe­kers in de stad Gro­nin­gen. Het zou on­der meer gaan om een groep Ma­rok­ka­nen. Vol­gens bur­ge­mees­ter Pe­ter den Oud­sten ver­pes­ten de die­ven het voor an­de­re asiel­zoe­kers.

Het zou in Gro­nin­gen voor­al gaan om Ma­rok­kaan­se asiel­zoe­kers die op gro­te schaal zak­ken­rol­len in de bin­nen­stad van de stu­den­ten­stad. “Er zijn een flink aan­tal ar­res­ta­ties ver­richt en de ge­meen­te is dit ook aan het ana­ly­se­ren met de po­li­tie”, al­dus de bur­ger­va­der in het Dag­blad van het Noor­den.

Vol­gens de bur­ge­mees­ter lig­gen de za­ken wel ge­nu­an­ceerd. Het zou niet al­leen maar gaan om Noor­dAfri­ka­nen, ook Ne­der­lan­ders en Oost-Eu­ro­pe­a­nen zijn be­trok­ken bij de dief­stal­len. Den Oud­sten wor­stelt met het pro­bleem. Hij wil niet stig­ma­ti­se­ren, maar meent ook dat de da­ders mis­bruik ma­ken van de asiel­pro­ce­du­re. Bo­ven­dien kan hij de da­ders niet uit­zet­ten om­dat ze nog in de asiel­pro­ce­du­re zit­ten. “Ik vind dat we der­ge­lij­ke in­di­vi­du­en per ke­ren­de post te­rug moe­ten stu­ren”, zegt Den Oud­sten. Wat de ge­meen­te Gro­nin­gen be­treft moet de po­li­tiek in Den Haag er voor zor­gen dat de asiel­pro­ce­du­re kor­ter is, waar­door kwaad­wil­len­den hun wacht­tijd niet kun­nen mis­brui­ken om op roof­tocht te gaan. De VVD in de Twee­de Ka­mer stel­de vra­gen tij­dens het vra­gen­uur. (AD)

SCCN TV 17.1

08:00 NBA High­lights (herh) 08:45 Doc.:

How Are Fa­vo­rit­te Food Are Crisp

09:50 Doc.: Antho­ny Bour­dain Parts Un­known Ca­na­da 10:40 Ga­me-Show:

The Ama­zing Ra­ce 11:25 Mo­vie: Li­ke Cra­zy 13:00 Qn Stu­dio Sport (herh) 14:05 Mo­vie:

Red (Bruce Wil­lis) 16:00 NBA High­lights

16:50 The El­len

DeGe­ne­res Show 17:55 Just for Laughs

18:30 The Voi­ce -

Top 12 Eli­mi­na­ti­ons 19:35 Smack­down

21:20 Doc.: 2015 Gol­den Sta­te NBA Fi­nals

Mi­ni Mo­vie

SCCN TV 17.2

12:00 Doc.:

Afri­ca’s Weird Ani­mals Freaks And Creeps 12:50 Co­me­dy se­rie: 30 Rock 13:20 Ani­ma­ti­on mo­vie:

Os­mo­sis Jo­nes

14:45 Mo­vie: Geek Char­ming 16:25 Mo­vie: Ve­g­as Va­ca­ti­on 18:05 Mo­vie: Bel­le

19:55 Hor­ror se­rie:

The Ori­gi­nals

20:40 Dra­ma se­rie:

The Night Shift

21:30 Cri­me se­rie: Oran­ge is

SCCN TV 17.3

09:00 Just for laughs

09:25 Mo­vie: Jeet

12:25 Mo­vie: He­art­less 14:45 Just for laughs

15:10 Mo­vie: Dhoom 3 18:20 Se­rie: Cri­me Patrol 19:00 Cri­me se­rie: Qu­an­ti­co 19:55 Mo­vie: Dris­hyam 22:50 Mo­vie: Mai­ne Dil

Tu­j­h­ko Diya

01:40 Mo­vie: He­art­less 03:45 Mo­vie: Dhoom 3 06:35 Mo­vie: Dris­hyam Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den

ATV (kn.12.1)

07:00 BBC Nieuws

07:35 Bri­bi Mi­ni­s­tries 08:10 Fit­ness:

Zuz­ka Wor­kout 2 08:37 Su­per­book:

The Best News Yet 09:00 Ca­rib­bean New­sli­ne 09:35 Chop­ped

10:20 Tv-film: Old Dogs 12:00 BBC Nieuws

12:35 In Ge­sprek Met

ATV (KN.12.2)

07:00 CNN Nieuws

11:00 ATP Ten­nis

13:00 Car­toons

17:00 Pa­no­ra­ma

18:00 Su­ri Tu­nes

19:00 ATV Nieuws

19:40 For Bet­ter Or Wor­se 20:05 In Ge­sprek Met:… 21:00 Doc.:

Net­works Of Po­wer: New Yourk Ci­ty 21:45 Shitts Creek

22:10 Ca­rib­bean New­sli­ne 22:40 12 Mon­keys

23:25 The Red Road

00:15 Ein­de uit­zen­ding

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.