Mest-ak­koord blijft uit

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De melk­vee­sec­tor heeft tij­dens een top­over­leg nog geen ak­koord be­reikt over een pak­ket aan maat­re­ge­len om een mest­cri­sis te be­dwin­gen.

LTO Ne­der­land laat we­ten dat al­le par­tij­en ko­men­de we­ken nog werk te doen heb­ben. De sec­tor heeft gis­te­ren in Wa­ge­nin­gen tot diep in de nacht ge­spro­ken over een op­los­sing. Wie er pre­cies aan ta­fel zit­ten wil de bran­che­or­ga­ni­sa­tie niet zeg­gen.

“Er is spra­ke van een goe­de sfeer en ver­die­ping van de vi­sies”, laat een woord­voer­ster nog wel we­ten.

Ne­der­land pro­du­ceert te veel mest. Brus­sel wil dat Ne­der­land maat­re­ge­len neemt. Er staat veel op het spel, want tot over­maat van ramp dreigt de sec­tor een be­lang­rij­ke uit­zon­de­rings­po­si­tie kwijt te ra­ken. Ne­der­land mocht tot nu toe na­me­lijk meer mest ver­wer­ken dan an­de­re lid­sta­ten, om­dat de Ne­der­land­se wa­ter­kwa­li­teit pri­ma is. Als dat niet meer, mag val­len mo­ge­lijk dui­zen­den be­drij­ven om. Eer­der maak­te LTO­be­stuur­der Kees Ro­mijn be­kend dat de vee­sta­pel moet wor­den in­ge­krom­pen met 175.000 koei­en.

(De Te­le­graaf/ foto: melk­vee.

nl)

De LTO-be­stuur­der Kees Ro­mijn maak­te be­kend dat de vee­sta­pel met 175.000 koei­en moet in­krim­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.