Gro­te groep al­fa­stu­den­ten leeft on­der bij­stands­grens

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

LEI­DEN - Pas­af­ge­stu­deer­de al­fa- en gam­ma­stu­den­ten ver­die­nen on­ge­veer 1000 eu­ro min­der per maand dan bè­ta­stu­den­ten. Een gro­te groep moet het zelfs doen met min­der dan 900 eu­ro bru­to per maand. Dat blijkt uit de nieu­we Keu­ze­gids Uni­ver­si­tei­ten, die gis­te­ren is ver­sche­nen. In de gids staat dat van de al­fa’s en gam­ma’s on­ge­veer 15 pro­cent een jaar na af­stu­de­ren geen be­taald werk heeft. Wie wel werk heeft, doet dat vaak in tij­de­lijk ver­band. Van de wer­ken­den moet een gro­te groep rond­ko­men van een bru­to sa­la­ris van on­der de 900 eu­ro. In de gids wor­den zij ‘cre­peer­ge­val­len’ ge­noemd. Pas­af­ge­stu­deer­de tand­heel­kun­di­gen ver­die­nen ge­mid­deld ge­zien het meest, zo’n 5330 eu­ro bru­to per maand. Het minst ver­die­nen de­ge­nen die net hun stu­die Kunst- en Cul­tuur­stu­dies heb­ben af­ge­rond. Zij moe­ten het doen met on­ge­veer 1670 eu­ro bru­to per maand.

De Keu­ze­gids Uni­ver­si­tei­ten 2017 be­oor­deelt Ne­der­land­se uni­ver­si­tei­ten aan de hand van on­der meer de vak­ken­nis van do­cen­ten, het aan­tal con­tac­tu­ren en de oor­de­len van stu­den­ten in de Na­ti­o­na­le Stu­den­ten­en­quê­te.

De bes­te uni­ver­si­teit om aan te stu­de­ren is vol­gens de Keu­ze­gids de Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit. Twaalf van de twin­tig op­lei­din­gen in Wa­ge­nin­gen mo­gen zich­zelf ‘topop­lei­ding’ noe­men. De uni­ver­si­teit waar­van de sco­res het sterkst da­len, is de Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam. “Daar lij­ken de on­der­wijs­ver­nieu­win­gen van de laat­ste ja­ren voor­als­nog na­de­lig uit te wer­ken”, stelt de uit­ge­ver van de gids.

(AD/foto: gel­der­lan­der.nl)

Een gro­te groep Pas­af­ge­stu­deer­de al­fa- en gam­ma­stu­den­ten ver­die­nen zelfs min­der dan 900 eu­ro bru­to per maand dan bè­ta­stu­den­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.