Veel meer be­schon­ken zes­ti­gers op eerste hulp

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

HILVERSUM - Meer dan de helft van de Spoed­ei­sen­de Hulp-art­sen maakt zich zor­gen over het toe­ne­mend aan­tal zes­ti­gers dat on­der in­vloed van al­co­hol op de eerste hulp te­recht­komt met een bot­breuk. Een meer­der­heid (60 pro­cent) van de art­sen maakt wel­eens mee dat ou­de­ren ‘stom­dron­ken bin­nen­ko­men op de Spoed­ei­sen­de Hulp’.

Bij­na ne­gen­tig pro­cent van de Spoed­ei­sen­de Hulp-art­sen krijgt te ma­ken met ou­de­ren die on­der in­vloed van al­co­hol op de eerste hulp te­recht­ko­men. Nog eens drie­kwart van de art­sen sig­na­leert dat ou­de­ren on­der in­vloed iets bre­ken, blijkt uit een pei­ling van Om­roep Max in sa­men­wer­king met de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Spoed Ei­sen­de Hulp Art­sen (NVSEH).

In de helft van de ge­val­len waar­bij al­co­hol in het spel is, gaat het om de leef­tijds­groep tus­sen de 55 en 65 jaar oud. Bij men­sen tus­sen de 65 en 80 jaar komt het min­der voor en bij men­sen ou­der dan 80 jaar komt dit vrij­wel niet voor. On­langs bleek al dat hoog­op­ge­lei­de ou­de­ren het vaakst over­ma­ti­ge drin­kers zijn. Bij­na 15 pro­cent van hen zegt ste­vig te drin­ken. Dat bleek in au­gus­tus uit de Ge­zond­heid­s­en­quê­te/ Leef­stijl­mo­ni­tor van het CBS, het RIVM en het Trim­bosIn­sti­tuut. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.