As­sai­di staat open voor Eredivisie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ous­sa­ma As­sai­di staat open voor een spor­tie­ve uit­da­ging in een aan­spre­ken­de com­pe­ti­tie. De vleu­gel­aan­val­ler, 28 jaar, heeft zijn con­tract met Al Ah­li la­ten ont­bin­den en sluit een te­rug­keer naar de Eredivisie niet uit. As­sai­di had zelf nooit ver­wacht dat hij voor een lu­cra­tief avon­tuur in het Mid­den-Oos­ten zou kie­zen. “Maar als die aan­bie­ding een­maal voor je ligt en je kunt een aan­tal din­gen vei­lig­stel­len, dan is het ver­domd las­tig nee te zeg­gen”, legt As­sai­di uit in ge­sprek met Voet­bal International. Het maxi­maal toe­ge­sta­ne aan­tal bui­ten­lan­ders en de voort­du­ren­de in­ves­te­ring van Al Ah­li zorg­den er­voor dat bei­de par­tij­en het be­ter von­den om reeds na an­der­half jaar de con­trac­tu­e­le over­een­komst te be­ëin­di­gen. “Ik ben voor het geld ge­gaan. Dat ga ik niet ont­ken­nen. Ik hoor an­de­ren zeg­gen dat ze naar het Mid­den-Oos­ten gaan voor het spor­tie­ve, maar wie ge­looft dat?” As­sai­di is naar ei­gen zeg­gen zeer ge­mo­ti­veerd én fit. “Ik heb een stap­je te­rug­ge­daan om er weer twee voor­uit te kun­nen zet­ten. Dat kan ide­aal in een ver­trouw­de om­ge­ving. De spor­tie­ve am­bi­tie is al­tijd ge­ble­ven. Geld is nu niet het be­lang­rijk­ste.” As­sai­di kwam in Ne­der­land uit voor FC Om­ni­world, De Graaf­schap en Hee­ren­veen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.