Vi­tes­se be­ze­gelt over­een­komst in Chi­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vi­tes­se heeft een over­een­komst ge­slo­ten met het zo­ge­he­ten ISoc­cerPar­cs uit Chi­na. Het vijf­ja­ri­ge con­tract moet de Arn­hem­se club op ter­mijn en­ke­le ton­nen per jaar op­le­ve­ren. Het is de be­doe­ling dat er vóór 2018 hon­derd voet­bal­par­ken door heel Chi­na wor­den aan­ge­legd. De ver­wach­ting is dat drie­hon­derd tot vier­hon­derd kin­de­ren zich per park, ter groot­te van een paar voet­bal­vel­den, zul­len aan­mel­den. “De acht trai­ners per lo­ca­tie, acht­hon­derd in to­taal dus, wor­den door Vi­tes­se bij­ge­staan”, zo legt al­ge­meen di­rec­teur Joost de Wit uit in ge­sprek met De Te­le­graaf.

Het gaat er vol­gens De Wit om dat niet de kin­de­ren maar juist de coa­ches, zo­wel fy­siek als via de di­gi­ta­le weg, wor­den op­ge­leid. “We pro­be­ren zo het Vi­tes­se-pro­gram­ma over te bren­gen. Je ziet vaak dat clubs een paar trai­ners naar Chi­na stu­ren die trai­nin­gen ge­ven en dan na twee we­ken weer te­rug­ke­ren. Wij wil­len op de­ze ma­nier echt iets neer­zet­ten. Voor ons is dit ook een mooie com­mer­cie­le deal, die ons wel­licht nog meer mo­ge­lijk­he­den geeft in Chi­na.” (VZ)

Rap­ha­ël Va­ra­ne denkt niet aan een ver­trek en wil zijn car­ri­è­re voort­zet­ten bij Re­al Ma­drid.

(Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.