Man Uni­ted nog al­tijd een ti­tel­kan­di­daat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft in de Pre­mier League na elf com­pe­ti­tie­wed­strij­den een ach­ter­stand van acht pun­ten op kop­lo­per Li­ver­pool. On­danks het gro­te gat met de con­cur­ren­tie denkt Wat­ford-ma­na­ger Wal­ter Maz­zar­ri dat de hui­di­ge num­mer zes op de rang­lijst nog al­tijd een goe­de kans maakt op de En­gel­se lands­ti­tel. De Ita­li­aan­se trai­ner neemt Ju­ven­tus als voor­beeld, dat vo­rig sei­zoen in ok­to­ber elf pun­ten ach­ter­stand had. De Ou­de Da­me won 24 van de res­te­ren­de 25 wed­strij­den en werd vijf wed­strij­den voor het ein­de kam­pi­oen. “Als een trai­ner als Louis van Gaal pro­ble­men had, be­te­kent het dat je een zwa­re taak hebt en de tijd no­dig hebt. Mour­in­ho zal de boel uit­ein­de­lijk op de rails krij­gen. We heb­ben pas elf wed­strij­den ge­had, het is nog te vroeg om con­clu­sies te trek­ken. Wat Ju­ven­tus vo­rig sei­zoen heeft la­ten zien, zegt mis­schien wel ge­noeg. Ze ston­den hal­ver­we­ge de rang­lijst en wer­den kam­pi­oen.” “Er is geen com­pe­ti­tie in Eu­ro­pa zo on­voor­spel­baar als die van En­ge­land”, ver­volgt Maz­zar­ri in ge­sprek met de Dai­ly Mail. “De lijst met ti­tel­kan­di­da­ten is lang: Man­ches­ter Ci­ty, Man­ches­ter Uni­ted, Chel­sea, Tot­ten­ham Hot­spur, Li­ver­pool en Ar­sen­al.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.