Soe­pe: “Ik wil mijn sport­ken­nis de­len met kin­de­ren”

Times of Suriname - - SPORT -

BODYBUILDING - “Ik wil mijn sport­ken­nis de­len met kin­de­ren en daar­naast wil ik hen ook mo­ti­ve­ren dat als zij een droom heb­ben, zij die la­ter kun­nen waar­ma­ken”, zegt Koe­se Soe­pe. Soe­pe heeft on­langs voor de vijf­de keer de Mis­ter Su­ri­na­me ti­tel in de wacht ge­sleept. De bo­dy­buil­ding­ster bracht za­ter­dag 12 november een be­zoek aan kin­der­te­huis Eben Hae­zer in Sa­ram­ac­ca waar hij de kin­de­ren kort be­zig­hield. Hij gaf de­mon­stra­ties van hoe een op­tre­den er­aan toe gaat en hield ‘klei­ne wed­strij­den’ met de kin­de­ren. “Als kind was het al­tijd mijn droom om aan sport te doen, maar ik had nooit ge­we­ten dat ik het zo ver zou schop­pen”, zegt hij. Zijn suc­ces heeft hij te dan­ken aan goe­de in­zet, hard trai­nen en ge­zond eten. “Ik train vijf keer per week, daar­naast zorg ik er­voor dat ik da­ge­lijks ge­zond eet, veel vis, groe­ten, aard­ap­pe­len en fruit”, ver­telt hij.

Soe­pe is zelfs ge­bo­ren in het bin­nen­land en ver­huis­de daar­na naar Paramaribo waar hij zijn sport­car­ri­è­re be­gon. “Van­af 2007 be­gon Koe­se deel te ne­men aan wed­strij­den. Tot op dit mo­ment heeft hij mee­ge­daan aan 16 wed­strij­den. De 17de is op 19 november in Gu­y­a­na”, al­dus Jer­ry Fi­ni­sie, Koe­ses ma­na­ger.

Koe­se heeft in ver­schil­len­de lan­den waar­on­der Span­je, Su­ri­na­me, Bra­zi­lië, Gu­y­a­na en Bar­ba­dos mo­gen deel­ne­men aan wed­strij­den. Het jaar 2017 wordt ook een jaar van hard wer­ken voor Koe­se die al 7 wed­strij­den op sche­ma heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.