Team­baas Den­nis moet na 35 jaar weg bij McLa­ren

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - Ron Den­nis moet zijn func­tie als di­rec­teur van het For­mu­le 1-team McLa­ren na 35 jaar neer­leg­gen. De aan­deel­hou­ders van de Brit­se ren­stal wil­len niet meer met hem ver­der. De 69-ja­ri­ge Den­nis is voor een kwart ei­ge­naar van het team uit Wo­king, maar de twee an­de­re ei­ge­na­ren, die de ove­ri­ge 75 pro­cent be­zit­ten, heb­ben be­slo­ten dat hij weg moet.

De En­gels­man kreeg eer­der al te ho­ren dat hij op een zij­spoor ge­zet zou wor­den. Hij heeft dit nog pro­be­ren aan te vech­ten, maar kon zijn ver­trek niet voor­ko­men. “Ik ben zeer te­leur­ge­steld in de aan­deel­hou­ders dat ze de­ze be­slis­sing heb­ben door­ge­drukt”, zei Den­nis in een ver­kla­ring. Den­nis kreeg in 1981 de vol­le­di­ge con­tro­le bij McLa­ren en on­der zijn lei­ding vier­de het team gro­te suc­ces­sen met we­reld­ti­tels voor Ni­ki Lau­da, Alain Prost, Ayr­ton Sen­na, Mi­ka Häk­ki­nen en Le­wis Ha­mil­ton. De laat­ste ja­ren val­len de pres­ta­ties van McLa­ren ech­ter zwaar te­gen. Den­nis wil ech­ter bij McLa­ren be­trok­ken blij­ven. “Ik zal mijn aan­de­len en po­si­tie in het be­stuur ge­brui­ken om de be­lan­gen van McLa­ren te be­scher­men rich­ting de toe­komst. Bo­ven­dien ben ik van plan om een nieuw tech­no­lo­gisch in­ves­te­rings­fonds te lan­ce­ren zo­dra mijn con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen met McLa­ren zijn af­ge­lo­pen.’’

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.