Voda­fo­ne houdt last van wis­sel­koer­sen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Voda­fo­ne heeft in het eerste kwar­taal van het ge­bro­ken boek­jaar een lich­te om­zet­da­ling la­ten zien. Dit maak­te het Brit­se te­le­com­be­drijf gis­te­ren be­kend.

Het Brit­se te­le­com­con­cern zag in de af­ge­lo­pen ver­slag­pe­ri­o­de de om­zet op een zo­ge­he­ten ge­rap­por­teer­de ba­sis met 4,5 pro­cent af­ne­men van 14.007 mil­joen eu­ro naar 13.377 mil­joen eu­ro. Ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten druk­ten de om­zet met 5,3 pro­cent­punt. Au­to­noom liep de om­zet ech­ter met 1,5 pro­cent op. CEO Vit­to­rio Co­lao gaf aan dat het be­drijf in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk de na­druk legt op ver­be­te­ring van de re­sul­ta­ten. De top­man sprak van een sta­bie­le groei in Eu­ro­pa en zag een goe­de ont­wik­ke­ling in Duits­land, Span­je en Ita­lië.

Als ge­volg werd de out­look voor het fis­ca­le jaar 2017 ge­hand­haafd. Voor 2017 voor­ziet het te­le­com­be­drijf een au­to­no­me Ebit­da-groei in de ran­ge van 3 tot 6 pro­cent, wat neer­komt op cir­ca 15,7 mil­jard tot 16,2 mil­jard eu­ro.

(Beurs­dui­vel/foto: nrc.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.