Ho­me De­pot boekt ho­ge­re re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AT­LAN­TA - The Ho­me De­pot heeft in het der­de kwar­taal van 2016 ho­ge­re re­sul­ta­ten ge­boekt. Dit meld­de de Ame­ri­kaan­se doe-het-zelf­ke­ten gis­te­ren voor­beurs. CEO Craig Me­near sprak van een ge­ba­lan­ceer­de om­zet­groei in het der­de kwar­taal, van­we­ge een stij­ging van het aan­tal trans­ac­ties en de om­zet per trans­ac­tie, “waar­bij on­ze voort­du­ren­de fo­cus op pro­duc­ti­vi­teit re­sul­teer­de in een dub­bel­cij­fe­ri­ge groei van de winst per aan­deel”, al­dus Me­near. Ho­me De­pot boek­te in het der­de kwar­taal, dat ein­dig­de op 30 ok­to­ber, een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat van 3,32 mil­jard dol­lar, te­gen 2,98 mil­jard dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. On­der de streep res­teer­de een net­to­winst van 1,97 mil­jard dol­lar, ver­sus 1,73 mil­jard dol­lar een jaar eer­der. De aan­ge­pas­te winst per aan­deel steeg met 18,5 pro­cent van 1,35 dol­lar vo­rig jaar naar 1,60 dol­lar over het af­ge­lo­pen kwar­taal. De doe-het-zelf-ke­ten boek­te een 6,1 pro­cent ho­ge­re om­zet van 23,15 mil­jard dol­lar, in ver­ge­lij­king tot 21,82 mil­jard dol­lar vo­rig jaar.

Ho­me De­pot her­be­ves­tig­de zijn out­look voor het he­le boek­jaar. Het be­drijf voor­ziet een stij­ging van de om­zet van cir­ca 6,3 pro­cent en een groei van de iden­tie­ke om­zet in het he­le boek­jaar met 4,9 pro­cent. Ho­me De­pot mikt ver­der op een groei van de aan­ge­pas­te winst per aan­deel met cir­ca 15,9 pro­cent ten op­zich­te van 2015 tot 6,33 dol­lar per aan­deel. Eer­der werd ge­re­kend op een winst per aan­deel van 6,31 dol­lar per aan­deel.

(Beurs­dui­vel/ foto: huff­post.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.