Brit­se re­ge­ring heeft geen vast­om­lijnd plan voor Brexit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De Brit­se re­ge­ring heeft geen vast­om­lijnd plan voor uit­tre­ding uit de EU, de zo­ge­he­ten Brexit. Uit een me­mo die door de Brit­se krant The Ti­mes en om­roep BBC is in­ge­zien, blijkt ook dat er geen con­cre­te on­der­han­de­lings­stra­te­gie is. Het ont­bre­ken van een al­ge­heel plan en een stra­te­gie zou wor­den ver­oor­zaakt door de ver­deeld­heid in het ka­bi­net, zo wordt ge­steld in de me­mo die is op­ge­steld door een con­sul­tan­cy­bu­reau. In het do­cu­ment wordt wel ge­spro­ken over het be­staan van ruim vijf­hon­derd pro­jec­ten die een link heb­ben met een Brexit. De pro­jec­ten zou­den voor­al per mi­nis­te­rie uit­ge­werkt zijn. Over de pro­jec­ten wordt ge­zegd dat er mo­ge­lijk meer dan der­tig­dui­zend ex­tra amb­te­na­ren no­dig zijn om het be­oog­de werk te ver­rich­ten.

De Brit­se pre­mier May zou in maart met de pro­ce­du­re die een uit­tre­ding re­gelt wil­len star­ten, het zo­ge­he­ten ar­ti­kel 50. Cri­ti­ci twij­fe­len na het le­zen van de do­cu­men­ten aan de haal­baar­heid daar­van. In het do­cu­ment wordt na­me­lijk ge­steld dat de re­ge­ring nog min­stens zes maan­den no­dig heeft voor­dat een ak­koord be­reikt wordt over de pri­o­ri­tei­ten en de exac­te stap­pen die ge­no­men gaan wor­den in het ka­der van de Brexit. Een woord­voer­der van de Brit­se re­ge­ring neemt af­stand van de be­rich­ten uit de me­mo en zich de pun­ten niet te her­ken­nen.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.