Oba­ma aan­ge­ko­men in Grie­ken­land voor laat­ste Eu­ro­pe­se reis

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIE­KEN­LAND - Pre­si­dent Oba­ma is gis­te­ren aan­ge­ko­men in Grie­ken­land. Het is de eerste stop voor het laat­ste be­zoek van Oba­ma aan Eu­ro­pa als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten.

De pre­si­dent heeft in Athe­ne de ver­bon­den­heid van de VS met Grie­ken­land en de rest van Eu­ro­pa on­der­streept. Een sterk en wel­va­rend Eu­ro­pa is ook goed voor de we­reld en de VS, zei hij. Ook in de toe­komst zal zijn land de Grie­ken hel­pen bij hun in­span­nin­gen om de fi­nan­ci­ë­le cri­sis te boven te ko­men.

“De her­vor­min­gen wa­ren niet mak­ke­lijk voor het Griek­se volk, maar nood­za­ke­lijk”, zei Oba­ma. “Maar so­ber­heid al­leen schept geen wel­stand, schul­den­ver­lich­ting en an­de­re stra­te­gie­ën zijn no­dig om Grie­ken­land door de­ze fa­se heen te hel­pen.”

Oba­ma be­zoekt Grie­ken­land om on­der meer te spre­ken over de schuld­ver­lich­ting van het Zuid-Eu­ro­pe­se land. De VS en het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) heb­ben eer­der aan­ge­dron­gen op her­struc­tu­re­ring van de schul­den van Grie­ken­land. Dit stuit ech­ter op ver­zet van en­ke­le Eu­ro­pe­se lid­sta­ten, waar­on­der Duits­land. Na zijn be­zoek aan Grie­ken­land reist Oba­ma in Eu­ro­pa daar­om ook nog door naar Duits­land. De ver­wach­ting is dat Oba­ma tij­dens zijn laat­ste be­zoek aan Eu­ro­pa ook veel zor­gen zal pro­be­ren weg te ne­men over de koers die zijn op­vol­ger Trump zal gaan va­ren. Hij zal hier­bij voor­al be­na­druk­ken dat Trump waar­de hecht aan het be­hou­den van stra­te­gi­sche re­la­ties met part­ners van de VS. Het be­zoek aan Eu­ro­pa be­te­kent niet het laat­ste bui­ten­land­se be­zoek van Oba­ma als pre­si­dent. De­ze week reist hij on­der an­de­re ook nog naar Pe­ru.

(NU.nl)

Barack Oba­ma loopt naast de Griek­se mi­nis­ter van De­fen­sie Pa­nos Kam­me­nos(r) bij aan­komst op het in­ter­na­ti­o­na­le lucht­ha­ven Elef­t­he­ri­os Ve­ni­ze­los in Athe­ne. (Stam­ford Ad­vo­ca­te)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.