Trump be­noemt Ken Blac­kwell tot ad­vi­seur bin­nen­lands be­leid

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De aan­ko­men­de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump heeft Ken Blac­kwell be­noemd als zijn bin­nen­land­se ad­vi­seur. Blac­kwell is een be­lang­rijk lid van de Fa­mi­ly Re­search Coun­cil, een or­ga­ni­sa­tie die be­kend­staat om haar strik­te af­wij­zing van ho­mo’s, les­bi­sche vrou­wen, bi­sek­su­e­len en trans­gen­ders (LGBT’s). De 68-ja­ri­ge Blac­kwell is af­kom­stig uit Ohio, waar hij ooit te­ver­geefs gou­ver­neur tracht­te te wor­den. Hij ver­loor de ver­kie­zings­strijd kans­loos, maar werd wel be­stuur­der van de staat. Door de af­wij­zing van LGBT en zijn uit­spraak dat ho­mo­sek­su­a­li­teit te ver­an­de­ren is, be­vindt de nieu­we ad­vi­seur zich al di­rect in con­flict met een uit­spraak van het Hoog­ge­rechts­hof in de VS. Dat be­paal­de dat sek­su­e­le ge­aard­heid een niet te ver­an­de­ren na­tuur is, meldt The Gu­ar­di­an. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.