Ja­gu­ar gaat elek­trisch

Times of Suriname - - AUTO -

Ja­gu­ar heeft het doek ge­trok­ken van de I-Pa­ce Con­cept, een stu­die­mo­del dat laat zien hoe een vol­le­dig elek­tri­sche cross-over van Ja­gu­ar er in ze­ke­re ma­te uit gaat zien. We we­ten stie­kem al even dat Ja­gu­ar ach­ter de scher­men druk in de weer is met de ont­wik­ke­ling van een vol­le­dig elek­tri­sche cross-over. On­langs liet Ja­gu­ar met de­ze I-Pa­ce Con­cept zien hoe zo’n elek­trisch ge­la­den hoog­po­ti­ge ‘Jag’ er uit zou kun­nen ko­men te zien.

Ja­gu­ar noemt de vier­wiel­aan­ge­dre­ven I-Pa­ce een au­to die Ja­gu­ar een nieuw tijd­perk in zal hel­pen. Dat de Brit­ten het EV-ver­haal se­ri­eus ne­men, blijkt wel uit het feit dat di­rect ge­roe­pen wordt dat de pro­duc­tie­ver­sie in 2018 op de markt ver­schijnt. De I-Pa­ce is ove­ri­gens niet ge­ba­seerd op de F-Pa­ce, Ja­gu­ar meldt dat de pro­duc­tie­ver­sie ook vol­le­dig van de grond af ont­wor­pen zal wor­den en een ei­gen plat­form mee­krijgt.

De I-Pa­ce Con­cept be­schikt over een 90 kWh me­tend ac­cu­pak­ket dat stroom le­vert aan de voor- en ach­ter­as ge­plaatste elek­tro­mo­to­ren. De­ze le­ve­ren ruim 400 pk en 700 Nm kop­pel. Ja­gu­ar be­looft een sprint van­uit stil­stand naar 96 km/h (60 mph) in zo’n vier tel­len. Een ac­tie­ra­di­us van meer dan 500 ki­lo­me­ter moet in the­o­rie mo­ge­lijk zijn. Het 4,68 me­ter lan­ge stu­die­mo­del, slechts en­ke­le cen­ti­me­ters kor­ter dan de F-Pa­ce, be­schikt over een gla­zen dak, 23-inch me­ten­de licht­me­ta­len wie­len en heeft een ba­ga­ge­ruim­te van 530 li­ter. (NU.nl/foto: Au­to­mo­ti­ve

News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.