Ver­de­re fa­mi­lie-uit­brei­ding Por­sche Pa­na­me­ra

Times of Suriname - - AUTO -

Geen 911 GTS op de Por­s­che­s­tand van de Los An­ge­les Au­to Show, maar wel een an­de­re we­reld­pri­meur. Por­sche pre­sen­teert aan de Ame­ri­kaan­se west­kust de Pa­na­me­ra in ver­schil­len de nieu­we va­ri­an­ten, waar­on­der de lan­ge­re Exe­cu­ti­ve. een V6-ben­zi­ne­mo­tor le­ver­baar. Het blok met een slag­vo­lu­me van 3,0 li­ter is 20 pk ster­ker dan zijn voor­gan­ger en con­su­meert op pa­pier 0,1 l/100 km min­der dan zijn voor­gan­ger. De kracht­bron le­vert 330 pk, waar­door wat ver­mo­gen be­treft een traps­ge­wijs pro­gram­ma ont­staat van 330, 440 en 550 pk voor res­pec­tie­ve­lijk de V6, V8 en V8 Tur­bo. Dan de Exe­cu­ti­ve. De­ze uit­voe­ring is de twee­de car­ros­se­rie­va­ri­ant. De wiel­ba­sis en wa­gen­leng­te zijn ver­groot om ach­ter­in de vier­zit­ter meer be­we­gings­vrij­heid te bie­den. De as­sen staan 15 cm ver­der uit el­kaar. Por­sche biedt de Exe­cu­ti­ve aan met de ben­zi­ne­mo­to­ren V6, V8 en V8 Tur­bo, als­me­de de hy­bri­de-aan­drijf­lijn. Over een die­sel­ver­sie wordt nog niet ge­spro­ken. Te­rug­ko­mend op de 911 GTS. De fa­bri­kant heeft de pro­mo­tie­vi­deo re­cent op­ge­no­men, maar de ‘band’ wordt nog even in de kluis be­waard. De Duit­sers zul­len de nieu­we ver­sie van de 911 in ja­nu­a­ri op de au­to­show in De­troit voor­stel­len. (De Te­le­graaf/foto: 2016

Fa­ce on Cars Looks)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.