Spy­shots nieu­we Rolls-Roy­ce

Times of Suriname - - AUTO -

In 2018 trak­teert Rolls-Roy­ce de ab­so­lu­te top­laag van au­to­land op een com­pleet nieu­we Phantom. Hier zien we de au­to in­ge­pakt en wel de ste­vi­ge be­nen strek­ken. RollsRoy­ce over­giet de nieu­we ge­ne­ra­tie Phantom niet met een we­reld­schok­kend nieu­we de­sign­taal. In de ba­sis lijkt het Brit­se top­mo­del sterk op zijn voor­gan­ger, al zijn er ze­ker ver­schil­len waar te ne­men. Zo lijkt de gril­le, voor zo­ver mo­ge­lijk, nog pro­mi­nen­ter in beeld te zijn. We blij­ven even bij het front, want dat is de lo­ca­tie waar Rolls-Roy­ce dit exem­plaar heeft voor­zien van zijn de­fi­ni­tie­ve kop­lam­pu­nits. Eer­der za­gen we al dat de C-stijl van de nieu­we Phantom vlak­ker ligt, waar­door een ster­ker af­lo­pen­de dak­lijn ont­staan dan bij het hui­di­ge exem­plaar het ge­val is. Ook aan de ach­ter­zij­de zijn ver­schil­len met de hui­di­ge Phantom te be­speu­ren. De licht­units, hoe­wel nog voor­zien van ca­mou­fla­ge­stic­kers, staan meer recht­op en dra­gen dui­de­lijk een an­der ont­werp. Alu­mi­ni­um spa­ce­fra­me De nieu­we Phantom wordt, net als al­le toe­kom­sti­ge Rolls-Roy­ces, ge­bouwd rond een alu­mi­ni­um spa­ce­fra­me. Lief­heb­bers van de Drophead en de Drophead Cou­pé vissen bij de nieu­we ge­ne­ra­tie Phantom he­laas ach­ter het net. Na het ver­dwij­nen van de hui­di­ge Phantom zul­len die twee va­ri­an­ten niet te­rug­ke­ren. Wel breidt Rolls-Roy­ce zijn port­fo­lio uit met een hy­per­luxe SUV, een au­to die in­tern als Pro­ject Cu­li­nan door het le­ven gaat.

(NU.nl/foto: You­Tu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.