Stri­plief­heb­bers be­ta­len 125.000 eu­ro voor Sus­ke en Wis­kes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Tien­tal­len ori­gi­ne­le te­ke­nin­gen van Sus­ke en Wis­ke heb­ben flink wat geld op­ge­le­verd bij een vei­ling. De te­ke­nin­gen gin­gen voor 125.000 eu­ro van de hand. Het gaat om 53 pa­gi­na’s uit het al­bum De Wol­ke­n­eters uit 1961. Ze brach­ten maar liefst 25.000 eu­ro meer op dan ver­wacht, zegt on­li­ne­vei­ling­huis Ca­ta­wiki. Pa­gi­na 31 uit De Wol­ke­n­eters was blijk­baar he­le­maal bij­zon­der, die bracht 2700 eu­ro op. Het was de duur­ste pa­gi­na uit het strip­boek. “De markt voor ori­gi­ne­le strip­te­ke­nin­gen zit enorm in de lift. Dat was dui­de­lijk te zien tij­dens de­ze vei­ling”, zegt een woord­voer­der. De Wol­ke­n­eters gaat over de ver­o­ve­ring van de ruim­te door de mens. In 1961 maak­te de Rus Ga­g­a­rin de eerste ruim­te­reis en kon­dig­de pre­si­dent Ken­ne­dy aan de eerste mens op de maan te wil­len la­ten lan­den.

(RTL­nieuws.com/foto: ANP) Li­sa Mi­chel­le Bo­net (San Fran­cis­co (Ca­li­for­nië), 16 november 1967) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Ze speel­de on­der meer De­ni­se Hux­ta­ble-Ken­dall in The Cos­by Show. Ze be­gon met ac­te­ren toen ze elf jaar oud was en ver­scheen des­tijds voor­na­me­lijk in re­cla­me­spot­jes voor de te­le­vi­sie Op haar twin­tig­ste ver­jaar­dag, 16 november 1987, trouw­de Bo­net met zan­ger Len­ny Kra­vitz. In 1988 be­viel ze van hun doch­ter Zoë Kra­vitz die ook ac­tri­ce is. Aan hun hu­we­lijk kwam op 12 april 1993 een ein­de.

Bo­net kreeg sa­men met ac­teur Ja­son Mo­moa in ju­li 2007 haar twee­de kind, een doch­ter. In de­cem­ber 2008 kreeg ze met Mo­moa een zoon. (foto: ama­zon.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.