Al 1.000 eu­ro boe­te voor Frans au­tootje

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Fran­se ei­ge­naar van een Re­nault Twin­go heeft al voor een klei­ne 1.000 eu­ro aan par­keer­boe­tes tus­sen zijn voor­ruit zit­ten. Het wa­gen­tje staat sinds be­gin ok­to­ber al ge­par­keerd in Kwaad­ham, op een par­keer­plaats voor be­wo­ners no­ta be­ne. In­tus­sen is de rij­rich­ting om­ge­draaid en staat de au­to, één wiel op het trot­toir, zelfs fout­ge­par­keerd. De om­wo­nen­den meld­den het in­tus­sen aan de po­li­tie en bur­ge­mees­ter Ter­mont. “De ei­ge­naar komt nooit meer te­rug, die wa­gen is ach­ter­ge­la­ten, wel­licht niet ver­ze­kerd of in­tus­sen zelfs niet meer in­ge­schre­ven in Frank­rijk. De po­li­tie van Gent is naar ei­gen zeg­gen be­zig met het pro­bleem. “We heb­ben de ei­ge­naar ge­con­tac­teerd, maar hij meld­de ons dat hij niet tot bij zijn au­to kon ge­ra­ken. Daar­op bel­den we met zijn fa­mi­lie, die blijk­baar de wa­gen nog niet heeft op­ge­haald. We zet­ten spoed ach­ter dit dos­sier, aan­ge­zien het over een on­vei­li­ge si­tu­a­tie gaat.” Als uit­ein­de­lijk nie­mand het voer­tuig komt op­ha­len, zal het als ach­ter­ge­la­ten wor­den be­schouwd en zal een ta­ke­laar de Re­nault Twin­go ko­men weg­ha­len.

(AD.NL/foto: Gent van­daag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.