Pi­loot: Stop met ru­zie­ma­ken of neem een an­de­re vlucht

Times of Suriname - - PANORAMA -

Leuk hoor, al die dis­cus­sies over Do­nald Trump. Maar als dat op je werk ge­beurt, kan dat ir­ri­tant wor­den. Dat vond ook een pi­loot tij­dens een vlucht van Uni­ted Air­li­nes. Twee pas­sa­giers be­gon­nen hem zo op zijn ze­nu­wen te wer­ken, dat hij be­sloot om er wat van te zeg­gen via de in­ter­com. We zit­ten zo meteen in een me­ta­len doos op ruim 10000 me­ter hoog­te, klinkt de ge­ër­ger­de pi­loot aan het be­gin van het film­pje. “Ie­der­een heeft zijn me­ning, dat is pri­ma. Als je voor hem bent, fan­tas­tisch. Als je te­gen hem bent dan snap ik dat ook.”

Maar ru­zie­ma­ken heeft geen zin, ver­volgt hij. “Nie­mand ver­an­dert van ge­dach­ten door een ru­zie. Dus la­ten we on­ze me­ning voor ons hou­den tij­dens de­ze vlucht. Wie daar een pro­bleem mee heeft, mag mor­gen met de vol­gen­de vlucht mee.” Al­le an­de­re pas­sa­giers ap­plau­dis­se­ren en­thou­si­ast.

(RTL­nieuws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.