Ver­zoek vrij­la­ting King Koy­e­ba af­ge­we­zen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De rech­ter-com­mis­sa­ris (rc) heeft het ver­zoek af­ge­we­zen om ar­tiest King Koy­e­ba, die in­tus­sen ge­liefd is on­der de ge­van­ge­nen en ver­dacht wordt van de over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len, voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len. Zijn ad­vo­ca­ten Ra­oul Lo­bo en Ly­gia Palm­burg be­ves­ti­gen dit te­gen­over de krant. Ze had­den het ver­zoek in­ge­diend op ba­sis van ar­ti­kel 54 a van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring om de man vrij te krij­gen, maar de rc ho­no­reer­de dit niet.

Vol­gens de rc gaat het om een vrij ern­stig straf­baar feit. Lo­bo en Palm­burg vin­den dat er geen on­der­zoeks­be­lang meer is in de­ze zaak. Ze zeg­gen dat se­dert an­der­hal­ve week na de aan­hou­ding van King Koy­e­ba geen on­der­zoeks­han­de­lin­gen meer zijn ge­pleegd, waar­door ze het ver­zoek de­den tot een voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. De ad­vo­ca­ten vin­den dat de ar­tiest moet we­ten waar hij aan toe is. Het ver­zoek was vrij­dag in­ge­diend en is de­ze week af­ge­we­zen. De of­fi­cier van jus­ti­tie heeft vol­gens Lo­bo aan­ge­ge­ven dat de­ze zaak reeds kant en klaar is en snel op de zit­ting zal wor­den voor­ge­bracht. Mo­ge­lijk ver­schijnt King Koy­e­ba op 28 no­vem­ber voor de rech­ter om zich te ver­ant­woor­den, maar hij is nog niet ge­dag­vaard. De ad­vo­ca­ten zeg­gen dat hun cli­ënt heeft be­kend dat hij drugs ver­kocht om zijn ne­gen min­der­ja­ri­ge kin­de­ren te ver­zor­gen. Hij heeft ver­der de zorg voor zijn twee zwan­ge­re vrou­wen die voor­lo­pig niet kun­nen wer­ken. Vol­gens Lo­bo heeft King Koy­e­ba ge­zegd, dat hij een man is die zorgt voor zijn kin­de­ren en vrou­wen. De ver­dach­te heeft steeds aan­ge­ge­ven, dat hij na zijn vrij­la­ting straf­ba­re han­de­lin­gen ach­ter­we­ge zal la­ten. Hij heeft spijt be­tuigd. De raads­man zegt dat het om een klei­ne drugs­zaak gaat die snel af­ge­han­deld kan wor­den. Slechts 550 gram ya­mi ma­ri­hu­a­na be­hoor­de de ver­dach­te toe. Lo­bo zegt dat de ar­tiest door zijn aan­hou­ding op tal van op­tre­dens niet aan­we­zig kan zijn.

Vol­gens hem wordt maan­den van te­vo­ren een ar­tiest ge­boekt om op te tre­den. King Koy­e­ba heeft een aan­tal lo­pen­de con­trac­ten. Het is vol­gens de ad­vo­caat niet uit­ge­slo­ten dat be­na­deel­den daar­om scha­de­claims te­gen de ar­tiest zul­len in­die­nen. Lo­bo zegt dat reeds op de eer­ste zit­ting wan­neer de zaak van King Koy­e­ba zal voor­gaan, weer het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge vrij­la­ting van de man zal wor­den ge­daan. “We gaan het al­tijd pro­be­ren”, zegt Lo­bo. De ad­vo­caat zegt dat ge­van­ge­nen waar­mee de ar­tiest is op­ge­slo­ten, veel res­pect voor hem heb­ben. Of hij zijn lot­ge­no­ten ook nog amu­seert, is vol­gens Lo­bo niet be­kend. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.