Pre­si­dent te­kent con­dolé­an­ce­re­gis­ter

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ver­schil­len­de be­ken­den uit de sa­men­le­ving, re­ge­rings­ver­te­gen­woor­di­gers en le­den van het corps di­plo­ma­ti­que heb­ben gis­te­ren hun hand­te­ke­ning ge­plaatst in het con­dolé­an­ce­re­gis­ter als eer­be­toon aan de over­le­den bis­schop-eme­ri­tus Aloy­si­us Zi­chem. Ook pre­si­dent De­si Bou­ter­se kwam zijn hand­te­ke­ning plaat­sen in het re­gis­ter welk spe­ci­aal ge­legd was op De Kan­se­la­rij. Van­af van­daag tot en met za­ter­dag zal de ge­meen­schap in de ge­le­gen­heid zijn om het re­gis­ter te te­ke­nen. Dit kan steeds van 10.00 tot en met 13.00 uur.

De zeer ge­lief­de Aloy­si­us Zi­chem over­leed zon­dag op 83-ja­ri­ge leef­tijd. Vol­gens het rooms-ka­tho­lie­ke bis­dom was hij van 1970 tot 2002 bis­schop van Paramaribo en was dus het hoofd van de rooms­ka­tho­lie­ke kerk in Su­ri­na­me.

Voor de voor­ma­lig kerk­lei­der zijn er di­ver­se rouw­plech­tig­he­den ge­pland rond­om zijn uit­vaart. Op 19 no­vem­ber zal er ge­le­gen­heid zijn voor het pu­bliek om af­scheid te ne­men, en wel van 15.00 tot 19.00 uur in de Ka­the­dra­le Ba­si­liek Pet­rus en Pau­lus aan de Hen­ck Ar­ron­straat. Hier­na volgt een plech­ti­ge ves­per­dienst (avond­ge­bed), die duurt tot 20.30 uur. Na de ves­per­dienst is er geen ge­le­gen­heid meer om af­scheid te ne­men.

Op 20 no­vem­ber zal de uit­vaart plaats­vin­den. Die wordt voor­af­ge­gaan door een eu­cha­ris­tie­vie­ring, wel­ke aan­vangt om 15.00 uur, even­eens in de Ka­the­dra­le Ba­si­liek. Aan al­len die de­ze vie­ring wil­len bij­wo­nen, wordt ge­vraagd om vóór 14.30 uur in de kerk aan­we­zig en ge­ze­ten te zijn. Na dit tijd­stip is de toe­tre­ding tot het kerk­ge­bouw ge­slo­ten. Vóór en na de eu­cha­ris­tie­vie­ring zal er geen ge­le­gen­heid zijn tot het ne­men van af­scheid. De uit­vaart van Mon­seig­neur Zi­chem zal plaats­vin­den door mid­del van bij­zet­ting in de bis­schop­pe­lij­ke cryp­te ach­ter de Ka­the­dra­le Ba­si­liek. De fa­mi­lie Zi­chem heeft het ver­zoek ge­daan om in plaats van graf­stuk­ken of kran­sen een bij­dra­ge in een en­ve­lop­pe te doen voor een goed doel.

Pre­si­dent De­si Bou­ter­se heeft gis­te­ren als eer­be­tui­ging aan de over­le­den bis­schop-eme­ri­tus Aloy­si­us Zi­chem zijn hand­te­ke­ning ge­plaatst in het con­dolé­an­ce­re­gis­ter. Dit ge­beur­de op De Kan­se­la­rij. (Fo­to: Johan de Ran­da­mie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.