Ook melk­koei­en en slacht­kip­pen heb­ben rech­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE - Door B-cham Chandra­lall

PARAMARIBO - Hoe­wel de aan­dacht di­rect op het wel­zijn van hon­den en kat­ten valt, is gis­te­ren in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee ook ge­we­zen op een ‘mens­waar­dig’ be­staan voor melk­koei­en en slacht­kip­pen. Die mo­gen vol­gens par­le­men­ta­ri­ërs ook niet uit­ge­buit wor­den on­danks die voor con­sump­tie ge­kweekt wor­den. Het con­stant mel­ken ten kos­te van kal­ve­ren wordt ge­zien als een schen­ding van het die­ren­wel­zijn als­ook het pijn­lijk do­den van kip­pen. Step­hen Tsang (NDP) vraagt zich zelfs af in hoe­ver­re hij in over­tre­ding is bij het over­rij­den van kik­kers en pad­den op straat.

Het ini­ti­a­tief­wets­voor­stel heeft geen spe­ci­a­le uit­zon­de­ring ge­maakt voor spe­ci­fie­ke die­ren. In­dien daar be­hoef­te aan is, zal dit bij staats­be­sluit ge­re­geld wor­den. Tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring gis­te­ren, werd uit­ge­ke­ken naar een snel­le re­a­li­sa­tie van dit staats­be­sluit om zo­doen­de een be­te­re in­ter­pre­ta­tie van de wet te kun­nen heb­ben. De ver­koop van exo­ti­sche die­ren zo­als pa­pe­gaai­en en apen langs de open­ba­re weg in veel te klei­ne kooi­en zal tot het ver­le­den be­ho­ren, om­dat de­ze vorm van han­del ver­gun­nings­plich­tig wordt ge­steld.

Een op­mer­ke­lij­ke pre­sen­ta­tie werd ge­daan door Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons (NDP), me­de-ini­ti­a­tief­ne­mer van de­ze wet. Als het van haar af­hangt, zal de re­ge­ring er zelfs mee moe­ten stop­pen om die­ren soy­a­bo­nen als voed­sel te ge­ven om­dat het scha­de­lijk is voor zo­wel het dier als de mens. Ook ziet zij geen re­den voor het heb­ben van een gro­te vee­sta­pel. De arts be­na­drukt dat over­ma­ti­ge con­sump­tie van vlees on­ge­zond is voor de mens. “Voor­al als er al­ler­lei hor­mo­nen in zit­ten.” Dit gaat ook op voor melk­koei­en. Men­sen heb­ben niet zo­veel vlees no­dig. Zo­veel vlees is scha­de­lijk voor men­sen, dus het hou­den van zo­veel die­ren om zo­veel vlees te pro­du­ce­ren, is vol­strekt on­no­dig. Dus we mo­gen rus­tig on­ze wet­ten aan­ne­men om ie­der­een te dwin­gen om wan­neer je een koe hebt met een kalf om dat kalf voor­lo­pig rus­tig bij die koe te la­ten om daar­na die koe te mel­ken. Ook melk is niet he­le­maal zo ge­zond als we heel lang dach­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.