Pre­si­dent opent van­daag of­fi­ci­eel goud­mijn New­mont Su­ri­na­me

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se doet van­daag de of­fi­ci­ë­le ope­ning van de goud­mijn van New­mont Su­ri­na­me in Me­ri­an, Si­pa­li­wini. New­mont Su­ri­na­me heeft tij­dens de test­fa­se al twee ke­ren ‘klei­ne’ hoe­veel­he­den goud ge­ëx­por­teerd die vol­gens mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën ruim USD 40 mil­joen heb­ben op­ge­bracht. Na de ope­ning zul­len de ma­chi­nes op vol­le toe­ren draai­en om jaar­lijks ge­mid­deld 12757 ki­lo­gram goud te pro­du­ce­ren.

Dit komt neer op 35 ki­lo­gram per dag; meer dan wat er mo­men­teel door Iam­gold in Bro­ko­p­on­do uit de grond wordt ge­haald. Op vol­le toe­ren kan de goud­mijn van New­mont Su­ri­na­me bij­na 40 ki­lo­gram goud per dag pro­du­ce­ren. De maat­schap­pij pro­du­ceert ook haar ei­gen stroom met vijf zwa­re die­sel­ge­ne­ra­to­ren. Het gaat om de op­wek­king van 45 me­ga­watt om al­le fa­ci­li­tei­ten op Me­ri­an 1x24 uur te voor­zien van elek­tri­ci­teit. Vol­gens Adri­aan van Ker­sen, al­ge­meen di­rec­teur van New­mont Su­ri­na­me, drukt de in­zet van die­sel­ag­gre­ga­ten niet zwaar op de pro­duc­tie­kos­ten van het be­drijf. De olie­prijs is vol­gens hem niet van dien aard dat de pro­duc­tie­kos­ten voor goud te zwaar druk­ken op de om­zet. Su­ri­na­me par­ti­ci­peert, via Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me, voor 20 pro­cent in de goud­mijn. Dit be­te­kent dat de Staat ook voor 20 pro­cent moe­ten de­len in de kos­ten. Van re­ë­le winst zal pas spra­ke zijn wan­neer de USD 900 mil­joen kos­ten­de mijn zich­zelf heeft te­rug­be­taald. Dit zal en­ke­le ja­ren du­ren. De mijn heeft, bij een pro­duc­tie van ge­mid­deld 450 dui­zend oun­ces per jaar, een le­vens­duur van ruim 13 jaar. Vol­gens Van Ker­sen kan de le­vens­duur ver­lengd wor­den in­dien ex­plo­ra­tie meer goud aan­toont en als er toe­gang wordt ver­kre­gen tot re­ser­ves aan­we­zig in de Area of In­te­rest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.