Buurt­be­wo­ners Weg naar Zee ne­men vei­lig­heid in ei­gen hand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Buurt­be­wo­ners van Weg naar Zee (Kwat­ta) zijn de stij­gen­de cri­mi­na­li­teit meer dan zat. De be­wo­ners wil­len daar­om de vei­lig­heid in ei­gen hand ne­men door ge­za­men­lijk op de buurt te let­ten. Dit zegt Ray­mond Soekhan, buurt­be­wo­ner en te­vens één van de ini­ti­a­tief­ne­mers gis­te­ren aan Ti­mes of Su­ri­na­me.

Er wordt daar­om van­daag voor de twee­de keer een in­for­ma­tie­ses­sie ge­hou­den met als doel het in­stel­len van een col­lec­tie­ve buurt­par­ti­ci­pa­tie. Soekhan geeft aan dat het voor de buurt be­lang­rijk is een buurt­wacht te heb­ben, ge­zien de toe­na­me van het aan­tal cri­mi­na­li­teits­ge­val­len. Vol­gens hem wordt er dan ge­lijk ge­dacht aan het in­ci­dent in Okro­dam waar­bij een ro­ver dood­ge­scho­ten is door een buurt­be­wo­ner. Hij geeft aan dat in de buurt vaak gas­bom­men wor­den ge­sto­len en dat er vreem­de fi­gu­ren rond­lo­pen. De buurt­be­wo­ner zegt ver­der dat een buurt­wacht een pre­ven­tie­ve wer­king heeft. Maar hij geeft aan dat een buurt­wacht be­ter werkt als er sur­veil­lan­ten zijn. Vol­gens Soekhan is het be­lang­rijk dat buurt­be­wo­ners zich vei­lig voe­len in hun leef­om­ge­ving. Door de toe­na­me van de cri­mi­na­li­teit zijn de buurt­be­wo­ners on­rus­tig en ze voe­len zich niet vei­lig. Hij zegt dat het voor de buurt­wacht be­lang­rijk is om te ob­ser­ve­ren en ver­dach­te han­de­lin­gen te re­gi­stre­ren. Ver­meld wordt dat er sa­men­ge­werkt zal wor­den met de po­li­tie.

Vol­gens Soekhan is er al eer­der een in­for­ma­tie­ses­sie ge­hou­den waar­bij er ge­spro­ken is over het ba­sis­idee van het in­stel­len van een buurt­wacht. Soekhan ver­meldt dat de buurt­be­wo­ners en­thou­si­ast wa­ren, want on­ge­veer 100 men­sen heb­ben zich na­dien op­ge­ge­ven.

Hij geeft ver­der aan dat er tij­dens de twee­de ses­sie die­per in de ma­te­rie zal wor­den in­ge­gaan, want er zijn al uit­no­di­gin­gen ver­stuurd naar de dis­tricts­com­mis­sa­ris en de korps­chef. Vol­gens hem is de twee­de in­for­ma­tie­ses­sie be­doeld om meer men­sen te be­rei­ken die wel­wil­lend zijn zich op te ge­ven als sur­veil­lant. De in­for­ma­tie­ses­sie zal plaats­vin­den op het ter­rein van RA ligh­ting & dé­cor (naast de hut).

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.