Me­de­wer­kers uni­ver­si­teit weer in ac­tie om niet uit­be­taal­de te­goe­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De me­de­wer­kers van de drie op­lei­ding­sen on­der­zoeks­in­sti­tu­ten van de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit zijn sinds dins­dag in ac­tie. Een maand ge­le­den was het per­so­neel al in ac­tie, maar die werd la­ter op­ge­he­ven na­dat de Werk­ne­mers Fe­de­ra­tie Uni­ver­si­teit (WFU) zich had ge­wend tot mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur.

Tij­dens het on­der­houd van een maand ge­le­den was on­der an­de­re aan de or­de ge­ko­men an­de­re ma­te­ri­ë­le pun­ten, waar­bij de re­de­lij­ke fi­nan­cie­le te­ge­moet­ko­min­gen ge­ëist wor­den, an­de­re nood­za­ke­lij­ke fa­ci­li­tai­re voor­zie­nin­gen en fa­cet­ten van trans­pa­ran­te en recht­vaar­di­ge per­so­ne­le fa­cet­ten. Dit staat in een pers­be­richt van WFU.

Op de ge­com­bi­neer­de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring van de WFU heb­ben de le­den aan­ge­slo­ten bij de Ce­los Werk­ne­mers Or­ga­ni­sa­tie (CWO), Bond Tech­nisch en Ad­mi­ni­stra­tief Per­so­neel (Bond TAPU) en BP Me­disch We­ten­schap­pe­lijk In­sti­tuut (BPMWI) una­niem be­slo­ten de ac­ties te her­va­ten. In dit ka­der werd het ver­slag ge­pre­sen­teerd door voor­na­me­lijk de WFU-be­stuurs­le­den Ma­hin­der Ka­li­cha­ran, Su­neel Soe­knandhan en Hu­go Blan­ker.

Ver­trek­punt is een be­reik­te Be­slui­ten­lijst, hoe­wel die niet door par­tij­en ge­te­kend is, wel de ba­sis voor ver­slag aan de le­den. Dui­de­lijk is dat de fe­de­ra­tie zich al lan­ger dan een jaar te­ver­geefs be­ij­vert via het har­mo­ni­sche mo­del. De bon­den stel­len ook dat de mi­nis­ter niet kan blij­ven schreeu­wen dat er geen geld is. De uni­ver­si­teit heeft mid­de­len die on­der an­de­re voor per­so­ne­le uit­ga­ven wa­ren ge­re­ser­veerd, moe­ten aan­wen­den voor an­de­re za­ken, om­dat on­der­wijs de be­no­dig­de sub­si­die niet heeft over­ge­maakt. De bonds­le­den vra­gen zich af waar de ach­ter­stal­li­ge sub­si­die ge­ble­ven is en wie in­tus­sen hier­voor moet op­draai­en. In­tus­sen is de mi­nis­ter schrif­te­lijk op de hoog­te ge­bracht van de her­vat­ting van de vak­bonds­ac­ties. Fe­de­ra­tie­voor­zit­ter Hu­go Blan­ker hoopt dat van­uit on­der­wijs wat wordt ge­daan om ver­de­re es­ca­la­tie te voor­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.