In­voe­ring lees­app kin­der­boe­ken­fes­ti­val maan­dag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Na­ti­o­na­le Stich­ting Kin­der­boe­ken­fes­ti­val Su­ri­na­me (KBF) zal maan­dag haar mo­bie­le lees­ap­pli­ca­tie ‘Lees je Wijs’ in­tro­du­ce­ren. Dit in ver­band met de In­ter­na­ti­o­na­le dag van de Rech­ten van het Kind. Het KBF hoopt met de in­voe­ring van de­ze lees­app het jeugd­ple­zier on­der jon­ge­ren te be­vor­de­ren en ook een bij­dra­ge te le­ve­ren aan edu­ca­tie en vor­ming op het ge­bied van mo­der­ne tech­no­lo­gie. Het KBF geeft in een pers­be­richt aan dat met de in­voe­ring van de­ze lees­app de stich­ting naar een tech­no­lo­gisch ho­ger lig­gend ni­veau is ge­groeid. De launch van de lees­app vindt plaats in het TMIL-cen­trum in het Uni­ver­si­teits­com­plex. Met het TMIL-cen­trum is KBF een sa­men­wer­king aan­ge­gaan. Ver­der staat er dat met de­ze KBF-ac­ti­vi­teit het Meer­ja­ren­pro­gram­ma KBF of­fi­ci­eel af­ge­slo­ten zal wor­den met het the­ma ‘Groei­en’. Vol­gens het be­richt richt het KBF zijn blik­ken sa­men met de ge­meen­schap op de toe­komst.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.