Drie jaar ge­ëist voor mis­bruik drie nicht­jes

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Of­fi­cier van jus­ti­tie Duncan Nan­hoe heeft gis­te­ren te­gen Duncan B drie jaar cel­straf ge­ëist voor het sek­su­eel mis­brui­ken van zijn drie min­der­ja­ri­ge nicht­jes. Het straf­ba­re feit is in Ne­der­land ge­pleegd, maar Su­ri­na­me heeft dit on­der­zoek op ba­sis van een rechts­hulp­ver­zoek uit Ne­der­land over­ge­no­men. Duncan B was in Su­ri­na­me toen de aan­gif­tes te­gen hem in ok­to­ber 2012 wer­den ge­daan bij de Ne­der­land­se po­li­tie.

Nan­hoe zegt dat er een ge­rech­te­lijk on­der­zoek is ge­hou­den, waar­bij de drie slacht­of­fers in Ne­der­land zijn ge­hoord. Hij merkt op dat twee van hen emo­ti­o­neel wer­den toen ze spra­ken over wat hen is over­ko­men. Ze wil­len met hun aan­gif­tes voor­ko­men dat an­de­ren ook het slacht­of­fer wor­den van de han­de­lin­gen van Duncan B. Een van de slacht­of­fers ver­klaar­de dat zij van­we­ge het sek­su­e­le mis­bruik moei­te had con­tact te leg­gen met an­de­ren. Ze kreeg pro­ble­men op school en on­der­ging the­ra­pie van­af 2004 tot 2012 die on­ge­veer 14.000 tot 15.000 eu­ro heeft ge­kost. Ze had van Duncan B ver­no­men dat zijn ge­slachts­deel groot ge­scha­pen is wat hem pro­ble­men op­le­ver­de bij het be­drij­ven van seks met vrou­wen. Het meis­je was tien jaar toen haar oom haar bor­sten, ge­slachts­deel en zit­vlak be­gon te be­tas­ten. Hij stop­te zijn han­den in haar kle­ding. Ze kreeg van haar oom te ho­ren dat hij erg geil werd als het vol­le maan was.

Het twee­de slacht­of­fer ver­tel­de dat haar moe­der zou heb­ben ge­pro­beerd om dit ge­val bin­nens­huis te hou­den. Het meis­je heeft ech­ter aan de po­li­tie ver­teld wat haar is over­ko­men, want ze heeft veel emo­ti­o­ne­le scha­de ge­le­den. Ze on­der­ging als ge­volg van de on­ge­wens­te sek­su­e­le han­de­lin­gen the­ra­pie op ei­gen ini­ti­a­tief en uit ei­gen mid­de­len. De be­han­de­ling kost­te haar maxi­maal 500 eu­ro. Vol­gens dit slacht­of­fer maak­te haar oom op­mer­kin­gen over haar li­chaams­de­len. Hij be­tast­te haar bor­sten en streel­de haar rug en zit­vlak. Ook stop­te hij zijn han­den in haar on­der­broek. Hij hield haar voor dat het leuk was seks te be­drij­ven. Het slacht­of­fer heeft ver­klaard dat de ver­dach­te eerst had ont­kend en daar­na had be­kend dat hij zich schul­dig had ge­maakt aan de sek­su­e­le han­de­lin­gen. Het der­de meis­je ver­tel­de dat de man haar va­ker be­tast­te aan haar bor­sten en ge­slachts­deel. De ver­vol­gings­amb­te­naar zegt dat de slacht­of­fers ge­de­tail­leerd heb­ben aan­ge­ge­ven wat hen over­ko­men is. Duncan B is mo­men­teel op vrije voe­ten en ver­scheen gis­te­ren niet in de rechts­zaal. Op 18 ja­nu­a­ri zal raads­man Hed­ley Der­by zijn plei­dooi hou­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.