Rech­ter ver­werpt ver­weer ad­vo­ca­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter heeft gis­te­ren het ver­weer van de raads­lie­den Ir­vin Kan­hai en Ly­gia Palm­burg ver­wor­pen. Vol­gens haar wist Mar­jel F, die ver­dacht wordt van ver­duis­te­ring, waar zij naar toe moest gaan om de be­han­de­ling van haar zaak bij te wo­nen.

De raads­lie­den von­den ech­ter dat het voor hun cli­ën­te niet dui­de­lijk was dat zij bij het oud-Par­ket­ge­bouw moest zijn om de straf­zaak die te­gen haar loopt, bij te wo­nen. De vrouw zou op de vo­ri­ge zit­ting door de rech­ter zijn aan­ge­zegd om bij het ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat aan­we­zig te zijn. De ad­vo­ca­ten von­den dat hun cli­ën­te niet is ver­sche­nen, om­dat zij niet wist waar zij moest zijn. Kan­hai en Palm­burg vin­den dat er geen zaak is te­gen hun cli­ën­te, want zij heeft geen voort­zet­tings­dag­vaar­ding ont­van­gen. Ze vin­den dat de for­me­le re­gels van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring in acht ge­no­men moe­ten wor­den om de ver­dach­te te dag­vaar­den, want zij is het on­der­werp van het on­der­zoek. Vol­gens de ver­de­di­ging moest de vrouw op een be­hoor­lij­ke wij­ze ken­baar zijn ge­maakt waar de zit­tin­gen wor­den ge­hou­den. Of­fi­cier van jus­ti­tie Duncan Nan­hoe vindt dat de zit­tin­gen we­gens om­stan­dig­he­den niet wa­ren door­ge­gaan. Aan de ver­dach­ten die nog in de­ten­tie zijn, is mid­dels een voort­zet­tings­dag­vaar­ding ken­baar ge­maakt waar de zit­tin­gen wor­den ge­hou­den en wan­neer. Bij de ver­dach­ten die voor­lo­pig op vrije voe­ten zijn, is dat ge­beurd mid­dels een be­kend­ma­king in de me­dia en een aan­plak­king aan het oud-ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat. Hij vindt dat de be­lan­gen van de ver­dach­ten niet zijn ge­schaad.

De rech­ter zegt dat de ad­vo­ca­ten een be­roep doen op ar­ti­kel 247 van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring, dat gaat over de in­trek­king van de dag­vaar­ding, waar­van er in de­ze zaak geen spra­ke is. Ook deed de ver­de­di­ging een be­roep op ar­ti­kel 515 van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring, dat gaat over de uit­rei­king van een ge­rech­te­lijk schrij­ven. De ma­gi­straat vindt dat er pu­bli­ca­tie heeft plaats­ge­von­den waar de zit­tin­gen wor­den ge­hou­den en bo­ven­dien is er een be­plak­king bij het oud-ge­rechts­ge­bouw dat de zit­tin­gen in het oud-Par­ket­ge­bouw wor­den ge­hou­den. Ze heeft voor de zit­ting van 18 ja­nu­a­ri per­emp­toir ge­steld om de ver­dach­te die dag te ho­ren, wat in­houdt dat het de laat­ste keer is dat de vrouw in de ge­le­gen­heid is haar ver­kla­ring af te leg­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.