Zes jaar voor do­den vriend

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Viet­na­mees Van Hiep T is gis­te­ren ver­oor­deeld tot zes jaar ge­van­ge­nis­straf, con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie, voor het do­den van zijn 38-ja­ri­ge vriend. Met een ij­ze­ren staaf is het slacht­of­fer sla­gen toe­ge­bracht op het hoofd, ten ge­vol­ge waar­van hij is over­le­den. De vecht­par­tij heeft op 14 sep­tem­ber vo­rig jaar aan de Pa­loe­meu­straat plaats­ge­von­den en het slacht­of­fer over­leed een dag er­na. De rech­ter zegt dat de doods­oor­zaak in­klem­ming van de klei­ne her­se­nen is door sche­del­frac­tuur als ge­volg van stomp­ge­weld op het hoofd. Van Hiep T en het la­te­re slacht­of­fer raak­ten in een ge­vecht. Vol­gens de ma­gi­straat is de da­der als eerst op straat ge­gaan met een ij­ze­ren staaf. Hij sloeg daar­mee tot twee keer toe op het hoofd van zijn vriend. De rech­ter nam mee dat Van Hiep T bij de con­fron­ta­tie met het ont­ziel­de li­chaam spijt heeft be­tuigd om­dat hij goed be­vriend was met het slacht­of­fer. De man heeft USD 10.000 aan de fa­mi­lie van het slacht­of­fer ge­ge­ven. Vol­gens de rech­ter is er spra­ke van op­zet van de da­der, om­dat met het toe­bren­gen van sla­gen met een ij­ze­ren staaf op het hoofd, de kans wordt ge­no­men dat de per­soon kan over­lij­den. Het hoofd is niet be­stand te­gen een slag van een ij­ze­ren staaf. Na wik­ken en we­gen vindt de rech­ter dat het le­ven niet aan het slacht­of­fer te­rug­ge­ge­ven kan wor­den.

Of­fi­cier van jus­ti­tie Duncan Nan­hoe vond dat de ver­oor­deel­de in een op­wel­ling heeft ge­han­deld. Bij de po­li­tie kwam er een mel­ding bin­nen dat er spra­ke is ge­weest van een vecht­par­tij met mes­sen aan de Pa­loe­meu­straat. De po­li­tie ging daar naar toe en merk­te dat twee Viet­na­me­zen met el­kaar had­den ge­voch­ten. Zo­wel de da­der als het slacht­of­fer had ver­won­din­gen. De da­der ver­keer­de on­der in­vloed van al­co­hol. Ad­vo­caat Na­ca­tia San A Young zegt dat ge­tui­gen heb­ben aan­ge­ge­ven, dat er in­der­daad een ge­vecht was tus­sen bei­de man­nen. Op een ge­ge­ven mo­ment heb­ben de man­nen el­kaar be­werkt waar­door bei­den aan het bloe­den wa­ren. Ze gin­gen el­kaar te lijf met ij­ze­ren sta­ven. Een ge­tui­ge heeft aan­ge­ge­ven, dat bei­de man­nen be­wa­pend wa­ren met ij­ze­ren sta­ven. De po­li­tie heeft twee ij­ze­ren sta­ven in be­slag ge­no­men. De ad­vo­caat vindt dat er geen spra­ke is ge­weest van voor­be­dach­ten ra­de.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.