OM doet straf­voor­stel te­gen ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Te­gen Ca­ryl R en Sher­man B is gis­te­ren twaalf maan­den cel­straf waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar ge­ëist. Bei­de ver­dach­ten zijn mo­men­teel op vrije voe­ten, maar ver­sche­nen niet in de rechts­zaal. Ze wor­den ver­dacht van ver­duis­te­ring en op­lich­ting. Of­fi­cier van jus­ti­tie Duncan Nan­hoe zegt dat er aan­gif­te is ge­daan door het be­na­deel­de be­drijf dat Ca­ryl R en­ve­lop­pen met re­ke­ning­bon­nen in ont­vangst had ge­no­men, waar­mee hij geld moest gaan ont­van­gen. Hij heeft ech­ter nooit geld af­ge­staan aan het be­drijf. Ca­ryl R zou wel SRD 41.000 heb­ben ont­van­gen en ver­duis­terd. Hij heeft be­kend dat hij met de bon­nen geld heeft ont­van­gen, waar­mee hij een co­ca­ï­ne­schuld heeft be­taald. Ook heeft hij be­kend re­ke­ning­bon­nen te heb­ben ont­van­gen waar­mee hij SRD 30.000 zou heb­ben ver­duis­terd. Dit geld ge­bruik­te hij om een an­der te be­ta­len voor co­ca­ï­ne. De man bij wie hij co­ca­ï­ne had ge­kocht, had hem be­dreigd. Ca­ryl R ge­bruik­te een val­se naam, zo­dat het niet aan het licht zou ko­men wie het geld had ge­ïnd. Sher­man B heeft drie bon­nen ge­no­men waar­mee hij SRD 5343 had ver­duis­terd. Hij had mid­dels bon­nen geld ont­van­gen van ver­schil­len­de win­ke­liers voor het be­na­deel­de be­drijf. Hij had ge­te­kend voor ont­vangst, maar het geld nooit af­ge­staan. Bei­de ver­dach­ten heb­ben vier maan­den in de­ten­tie door­ge­bracht. Op 18 ja­nu­a­ri zul­len de raads­lie­den Ly­gia Palm­burg en Ge­or­get­te Le­ter hun plei­dooi hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.