Cel­straf voor ver­krach­ting seks­werk­ster

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ran­dy B en Xi­va­ro G zijn gis­te­ren elk ver­oor­deeld tot an­der­half jaar ge­van­ge­nis­straf, con­form de eis van of­fi­cier van jus­ti­tie Duncan Nan­hoe. Rech­ter Cyn­thia Val­stein-Mont­nor acht be­we­zen dat de jon­ge­man­nen een com­mer­ci­ë­le seks­werk­ster heb­ben ver­kracht. Ze zegt dat de jon­ge­man­nen de vrouw met ge­weld en of be­drei­ging met ge­weld heb­ben ge­dwon­gen tot het ple­gen van sek­su­e­le han­de­lin­gen. Het slacht­of­fer heeft in de rechts­zaal ver­klaard dat zij op 19 au­gus­tus vo­rig jaar voor een ho­tel stond om naar klan­ten uit te kij­ken, toen een man in een wa­gen bij haar stop­te. Ze kwa­men over­een om voor SRD 100 seks te be­drij­ven. Hij nam haar mee naar een pen­si­on. On­der­weg stap­ten Ran­dy B en Xi­va­ro G in de au­to. Op een ge­ge­ven mo­ment werd de seks­werk­ster met een ijs­bre­ker be­dreigd. Ze heeft in de rechts­zaal uit­druk­ke­lijk aan­ge­ge­ven hoe de be­drei­gin­gen naar haar toe zijn ge­weest en dat zij die als ern­stig heeft er­va­ren. De seks­werk­ster was bang dat zij zou wor­den ge­dood en deed al­les wat de da­ders haar vroe­gen. Ze moest zo­wel ora­le als va­gi­na­le seks met hen heb­ben. Xi­va­ro G heeft bij de po­li­tie de ver­krach­ting toe­ge­ge­ven. Vol­gens hem had zijn vriend Vin­cent aan­ge­ge­ven, dat hij gra­tis seks mocht heb­ben met de da­me. De rech­ter hield hem voor dat on­danks is de vrouw een com­mer­ci­ë­le seks­werk­ster is er nim­mer te­gen haar wil seks met haar mag wor­den be­dre­ven. Ze kan het niet ge­lo­ven dat de man gra­tis seks met de vrouw heeft be­dre­ven. Ook Ran­dy B vond dat zijn vriend Vin­cent hem had ge­zegd dat hij gra­tis seks mocht heb­ben met de vrouw. De rech­ter vraagt zich af hoe de man daar­bij kwam. De jon­ge­man­nen kre­gen ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Rob­by Dens en Ka­rel Hok A Hin.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.