Vids wil be­wust­wor­ding stu­den­ten over gron­den­rech­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ver­e­ni­ging van In­heem­se Dorps­hoof­den in Su­ri­na­me (Vids) wil dat de be­wust­wor­ding over gron­den­rech­ten wordt ver­groot. Er zal daar­om vrij­dag op de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit (AdeKUS) een de­bat wor­den ge­hou­den over gron­den­rech­ten en an­de­re rech­ten van in­heem­se vol­ken. In de­ze gaat het voor­al om de col­lec­tie­ve rech­ten waar de in­heem­se vol­ken recht op heb­ben.

De Vids wil met on­der­steu­ning van het stu­den­ten­be­stuur en het be­stuur van de AdeKUS dat het de­bat moet lei­den tot gro­te­re be­wust­wor­ding on­der uni­ver­si­teits­stu­den­ten in het bijzonder en Su­ri­naam­se jon­ge­ren in het al­ge­meen. Dit staat in een pers­be­richt van de in­heem­se or­ga­ni­sa­tie.

In ju­li 2016 start­te de Vids met een na­ti­o­na­le be­wust­wor­dings­cam­pag­ne in het ka­der van de rech­ten van de in­heem­se vol­ken. De­ze cam­pag­ne ‘Gedeeld of Ver­deeld, Au­to­no­mie bin­nen Gren­zen’, be­helst naast het via de me­dia on­der de aan­dacht bren­gen van de in­ter­na­ti­o­na­le von­nis­sen, ook het or­ga­ni­se­ren van een twee­tal pu­blie­ke de­bat­ten en vol­gend jaar een de­bat met re­le­van­te des­kun­di­gen.

Het uit­ein­de­lij­ke doel van de be­wust­wor­dings­cam­pag­ne is dat de na­ti­o­na­le wet­ge­ving wordt aan­ge­past. Het eer­ste pu­blie­ke de­bat hier­over wordt ge­voerd on­der stu­den­ten van AdeKUS, met on­der­steu­ning van het be­stuur en rich­tings­co­ör­di­na­to­ren van de uni­ver­si­teit. Dit uit­zon­der­lij­ke de­bat moet lei­den tot een gro­te­re be­wust­wor­ding on­der Su­ri­naam­se jon­ge­ren. De key­no­te spea­ker is Astrid Boed­hoe, die af­stu­deer­de op het the­ma ‘Gron­den­rech­ten’. De in­heem­sen van Su­ri­na­me zijn de oor­spron­ke­lij­ke vol­ken van de­ze re­gio die al hier woon­den nog voor­dat er im­mi­gran­ten uit an­de­re de­len van de we­reld hier­naar­toe kwa­men. Niet om­dat zij nu in een Staat wo­nen, zijn in­heem­se vol­ken op­ge­hou­den met het zijn van een volk. In som­mi­ge lan­den, ook in Su­ri­na­me, is ge­tracht de in­heem­sen te as­si­mi­le­ren tot ‘ge­wo­ne bur­gers’, die niet meer het ge­voel heb­ben dat zij een ei­gen volk zijn. Dit is niet ge­lukt. De Ca­ra­ï­ben, Aro­wak­ken, Trio, Waya­na en an­de­re in­heem­se vol­ken be­staan nog en wil­len ook blij­ven be­staan als zo­da­nig, in hun tra­di­ti­o­ne­le grond­ge­bie­den die hen recht­ma­tig toe­ko­men.

In­heem­sen heb­ben van­zelf­spre­kend de­zelf­de men­sen­rech­ten als elk an­der mens, maar ook rech­ten als volk. In Su­ri­na­me zijn de in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de rech­ten van in­heem­se vol­ken ech­ter nog steeds niet wet­te­lijk vast­ge­legd. Daar­om heeft de Vids sa­men met haar werkarm KLIM in Ma­ro­wij­ne zelfs een in­ter­na­ti­o­na­le rechts­zaak moe­ten aan­span­nen te­gen de Re­pu­bliek Su­ri­na­me om de Staat te dwin­gen ook hun men­sen­rech­ten te res­pec­te­ren. In die rechts­zaak kre­gen ze ge­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.