Adron in­tro­du­ceert bin­nen­kort nieu­we rijst­va­ri­ë­tei­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Het An­ne van Dijk Rij­ston­der­zoeks­cen­trum Nickerie (Adron) heeft ook twee nieu­we rijst­va­ri­ë­tei­ten die nog niet zijn uit­ge­ge­ven. De­ze nieu­we lij­nen zul­len sa­men met de acht va­ri­ë­tei­ten uit Ma­lei­sië die in het pro­ject Re­ver­se Lin­ka­ge dat de vo­ri­ge week door mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) in Adron is ge­lan­ceerd, wor­den uit­ge­test.

Mi­nis­ter Al­goe zegt aan de krant dat het de be­doe­ling was dat de­ze nieu­we lij­nen de­ze maand zou­den wor­den uit­ge­ge­ven, maar hij heeft be­gre­pen dat van­we­ge be­paal­de ana­ly­ses, die nog ge­maakt moesten wor­den, dit niet door kon gaan. Al­goe zegt dat dit vol­gend jaar maart zal ge­schie­den. Het is vol­gens hem de be­doe­ling dat de twee nieu­we rijst­va­ri­ë­tei­ten van Adron ook sa­men in het pro­ject Re­ver­se Lin­ka­ge waar­bij acht ras­sen van Ma­lei­sië on­der­zocht, uit­ge­zaaid en ge­a­na­ly­seerd zul­len wor­den. Al­goe zegt dat het in maart zo­ver zal zijn dat de nieu­we va­ri­ë­tei­ten van Adron kun­nen wor­den uit­ge­ge­ven aan de boe­ren die het ver­der kun­nen gaan pro­du­ce­ren. Het is be­kend dat de pa­die­pro­du­cen­ten de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen veel kri­tiek had­den op de va­rie­tei­ten van Adron, die vol­gens hen niet vol­doen. De op­brengst is wei­nig en ook zou­den de Adron­lij­nen niet re­sis­tent zijn te­gen ziek­ten en pla­gen. Hier­door moet er veel geld wor­den uit­ge­ge­ven aan het ver­zor­gen van het ge­was. Dit heeft er­toe ge­leid dat het over­gro­te deel van de pa­die­boe­ren hun zaai­zaad uit Gu­y­a­na lie­ten over­ko­men, wat ook dit sei­zoen het ge­val is. De va­ri­ë­teit uit Gu­y­a­na, be­kend als 110, geeft vol­gens de boe­ren een gro­te­re op­brengst en er zijn wei­nig kunst­mest en an­de­re in­puts voor no­dig. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.