Rijst­ex­port ge­ste­gen on­danks ne­ga­tie­ve kri­tiek

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De ex­port van rijst heeft vol­gens mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV), na ja­ren weer een piek be­reikt. Vol­gens de be­winds­man had Su­ri­na­me in het jaar 1985 voor het laatst een hoe­veel­heid van 103.000 me­trie­ke ton ge­ëx­por­teerd. Daar­na was het pas in 2015 weer ge­lukt zo’n hoe­veel­heid rijst te ex­por­te­ren. “Toen was het 104.000 ton”, weet de Land­bouw­mi­nis­ter. Hij geeft aan dat de ex­port in de pe­ri­o­de 1985-2015 ge­daald was naar 43.000 ton.

Hij ver­wacht dat het jaar 2016 zal wor­den af­ge­slo­ten met de rijst­ex­port van 106.000 ton. Al­goe zegt dat de vraag die ge­steld moet wor­den is: “Wat is er na 1985 ge­beurd en hoe komt dat het niet ge­lukt was om in de pe­ri­o­de tus­sen 1986 en 2015 een hoe­veel­heid van min­stens 100.000 me­trie­ke ton rijst te ex­por­ten van­uit Su­ri­na­me? De mi­nis­ter zegt dat men­sen com­men­taar le­ve­ren op de pro­duc­tie die is ach­ter­uit­ge­gaan, om­dat het met de sec­tor slecht gaat. Hij vraagt zich af hoe het dan ge­lukt is dat er sinds 2015 meer dan 100.000 ton wordt ge­ëx­por­teerd. Dit is vol­gens hem het re­sul­taat van de pro­duc­tie van hard wer­ken­de Su­ri­na­mers, na­me­lijk de land­bou­wers. “Zij pro­du­ce­ren en zijn dag en nacht op het veld be­zig”, meent Al­goe. Hij zegt aan de krant dat de re­ge­ring pro­beert die maat­re­ge­len te tref­fen die no­dig zijn voor de land­bou­wers om een goe­de in­zaai te kun­nen heb­ben. Al­goe zegt geen moei­te te heb­ben met het ge­le­ver­de com­men­taar, maar vindt dat het op­bou­wend en ge­ba­seerd moet zijn op de waar­heid. “Als men zegt het slecht gaat of het wordt steeds slech­ter in de sec­tor en de re­ge­ring doet niets voor de sec­tor, dan vraag ik me af wat al de in­ves­te­rin­gen zijn die ge­pleegd zijn door de Re­ge­ring Bou­ter­se”. Hij ver­wijst naar het pro­ject dat hij vo­ri­ge week in Nickerie heeft ge­lan­ceerd dat sa­men met Ma­lei­sië wordt uit­ge­voerd bij het An­ne van Dijk Rij­ston­der­zoeks­cen­trum Nickerie (Adron). Het doel van dit pro­ject is om nieu­we va­ri­ë­tei­ten van Ma­lei­sië te in­tro­du­ce­ren. De ko­men­de drie jaar zal met acht va­ri­ë­tei­ten uit het Azi­a­tisch land ge­ëx­pe­ri­men­teerd wor­den om na te gaan hoe die zich ont­wik­ke­len in Su­ri­na­me. Vol­gens Al­goe zijn de va­ri­ë­tei­ten be­lang­rijk zo­dat de boe­ren een ho­ge­re op­brengst per hec­ta­re kun­nen krij­gen. Hier­door kan er meer ge­ëx­por­teerd wor­den wat ten voor­de­le is van de pro­du­cen­ten als­ook de Staat.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.